Rada obce bere na vědomí:

1) Oznámení KÚPK o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice ve dnech 9.11.- 

     13.11.2020.             

  2)  Oznámení České pošty o novém systému otevíracích hodin.

  3) Oznámení CONTIN s.r.o. o ukončení šetření škody (poškození stromů na stadionu). Pojištění  

      majetku obce se na událost nevztahuje.

  4) Rozhodnutí Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodaření o nekonání podzimního

      svozu nebezpečných odpadů v obcích v rámci svazku.

  5) Závěr zjišťovacího řízení MŽP o vlivu záměru ,,Modernizace tratě Horažďovice předm. –

       Plzeň Koterov (mimo)” na životní prostředí s připomínkou, že v dokumentu vůbec není zmíněn

      viadukt v Nezvěsticích přes komunikaci I/19.

 

Rada obce schvaluje:

1) Zařazení žádosti o pronájem obecního bytu – ……. do pořadníku na přidělení bytu.

2) Na návrh POVED s.r.o. přejmenování autobusových zastávek na ,,Vartě”. Zastávka ve směru

    na Milínov – NEZVĚSTICE, VARTA, MILÍNOVSKÁ a zastávka ve směru na Spálené Poříčí –

     NEZVĚSTICE, VARTA, POŘÍČSKÁ. 

  3) Uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o spolupráci s DIMATEX CS, spol.s.r.o.. Platby za každý 

      kontejner na textil 900,-Kč bez DPH/rok.

4) Konání 11. Vánočního trojboje v tělocvičně dne 13.12.2020. Bezplatný pronájem haly na konání

     akce.

   5) Dodatek k SoD – Ing.Zdeněk Černý, projektová činnost ve výstavbě na zpracování dokumentace           

       k územnímu rozhodnutí  akce ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, III. etapa a rozšíření

       vodovodní sítě”.Cena díla 234 000,-Kč.

6) Předložené situace v souvislosti se záměrem ,,I/19 Nezvěstice – průtah DSP/PDPS” společností

     AFRY CZ s.r.o. ze dne 6.10.2020.

7) Projektové návrhy obce pro budoucí progr.období 2021 – 2027 (ITI).

  8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 292020 na akci „Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice – lávka   přes řeku Úslavu“ uzavřenou se spol. Lesní stavby, s.r.o. Prodloužení termínu stavebních prací do 13.11.2020 z důvodu rozšíření rozsahu stavebních prací souvisejících s úpravou nosné konstrukce ocelové lávky z důvodu uložení kabeláže veřejného osvětlení a kabelů veřejné datové sítě.

9) Návrh dopravního řešení místních komunikací kolem kostela a u DKS – Ing.V.Vaidiš.

10) Cenovou nabídku na dodávku plynu a elektřiny pro obce Nezvěstice od ČEZ Prodej, a.s. (úspora

       cca 11%).

 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.: 2948/19-116/33210/2020 mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 (povinný). Kabel veřejného osvětlení (příčný protlak chráničky 110  mm – 9,20bm). Dotčené pozemky VB – p.č. 641/2 a 113/45 v k.ú.Nezvěstice – geometrický plán pro vymezení věcného břemene č.755-245/2016 ze dne 12.12.2016. Jednorázová náhrada za zřízení VB ve výši 655,43 Kč včetně DPH.

 

Rada obce neschvaluje:

  1) Nabídku spol.D.A.S. na poskytování služeb (pojištění právní ochrany k právní ochraně obce

      včetně zastupitelů). Roční pojistné 35 235,-Kč.

    2) Nabídku na prezentaci obce na portále www.ziveobce.cz.

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

  1) Připravit na příští jednání návrh podmínek pronájmu letní restaurace a převlékáren v areálu umělé

       vodní nádrže na rok 2021.

  2) Zajistit jednání se zpracovatelem projektu ,,Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) –

       Plzeň Koterov (mimo)”  společností  Metroprojekt Praha a.s. ohledně návrhu na zrušení přejezdů na

       trati Rokycany – Nezvěstice a jejich nahrazení objízdnou komunikací.

  3) Jednat s majiteli dotčených pozemků o možnosti vedení připojení hydrogeologického vrtu V3 na

       úpravnu vody.

  

  1. místostarostce:

1) Zajistit podzimní svoz nebezpečných odpadů pro občany během měsíce listopadu 2020.

 

III. stavebnímu technikovi:

1) Odeslat vyjádření k PD  ,,I/19 Nezvěstice – průtah  DSP/PDPS”.

 

 

 

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí