Usnesení RO č.47/22.10.2012

 RO bere na vědomí:
1)      Informaci starosty o připravované změně systematizace Policie ČR.
2)      Smlouvu s KÚPK o poskytnutí účelové dotace na akci ,,Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace“ (dotace 800 000,-Kč).
3)      Zápis z 15.zasedání Kontrolního výboru dne 15.10.2012.
4)      Zápis z 4. jednání Sociální komise dne 2.10.2012.
5)      Zápis KÚPK z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2012 (nebyly zjištěny chyby a nedostatky).

RO schvaluje:
1)      Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice – p. ……………………
2)      Podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na pořízení strojů (nákup vleku, motorové pily, křovinořezu). Celkové výdaje projektu 490 000,-Kč (procento dotace 30%).
3)      Dohodu o ukončení výpůjčky pozemků na projekt ,,Úprava veřejných prostranství v obcích Mikroregionu Radyně“ ( nebude realizován z důvodu nezískání dotace) ze dne 22.10.2012.
4)      Dohodu o partnerství s Farmou Moulisových, Milínov  k přípravě a využívání  výstupů projektu ,,Multifunkční areál a in-line ovál – Nezvěstice“.
5)  Smlouva o dílo s GEMOS CZ spol s.r.o. na dodávku a instalaci ukazatele rychlosti vozidel Gem CDU 2605 (cena 74 784,-Kč s DPH). Projektovou dokumentaci, dodání a montáž zařízení na kontrolu překročení výškového limitu vozidel (cena 79 774,-Kč s DPH) od firmy  KTA technika s.r.o., Plzeň .

RO ukládá :
I.                  
starostovi:

1)      Jednat s ředitelem KŘ Policie ČR v Plzni o systematizaci Policie ČR a zachování skupiny policejních kynologů v budově OÚ v Nezvěsticích.
2)      Jednat s ŘSD (náměstkem p.Syřínkem) o možnosti spolufinancování silničního zařízení na kontrolu a signalizaci překročení výškového limitu vozidel před viaduktem na silnici I/19 v Nezvěsticích.

II.                místostarostce:

1)      Informovat občany (veřejný rozhlas, úřední deska) o bodu v nové Obecně závazné vyhlášce obce Nezvěstice č. 2/2012  – O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 08:00 hodin do 12:00 hodin.

 Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí