Rada obce bere na vědomí:

     1) Požadavky členů JSDHO na pořízení nové CAS a předložené cenové nabídky.

     2) Zápis KÚPK, odboru ekonomického o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice

         za rok 2020 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

     3) Informace POVED s.r.o. o příspěvku obce ve výši 96 426,-Kč na dopravní obslužnost (IDP) v roce 

         2021.

4) Rozhodnutí KÚPK o přiznání finančního příspěvku obci na zmírnění dopadů kůrovcové

    kalamity v nestátních lesích za rok 2019 ve výši 139 860,-Kč  KÚPK.

       5) Požadavek soukromých zemědělců (………………..)  na zřízení polní cesty na poz.p.č.1222       

          v k.ú.Nezvěstice (4198 m2).

 

 

Rada obce schvaluje:

   1) Uzavření MŠ Nezvěstice od 23.12.2020 do 31.12.2020.

  2) Podmínky pronájmu letní restaurace a převlékáren v areálu umělé vodní nádrže – pronájem od

    1.5.2021 do 30.9.2021 – nájem 15 000,-Kč/sezona, 1 000,-Kč za každou pořádanou hudební produkci

    v souladu s OZV č.1/2020, o nočním klidu (Čl.3, odst.1, bod c).

 

 

Rada obce neschvaluje:

1) Žádost o pronájem obecního pozemku p.č.790 v k.ú.Nezvěstice – ………………..

    Žadatel pozemek v současné době využívá bez povolení a řádné nájemní smlouvy.

 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Návrh rozpočtu na rok 2021 a Střednědobého výhledu na období 2022 – 2023 obce Nezvěstice.

2) Směnu pozemků v souvislosti s projektem průtahu I/19 a výstavbou kruhové křižovatky – část

    pozemku p.č.852 v k.ú.Nezvěstice vlastníka …………….., ………….. 33204 Nezvěstice za část

    obecního pozemku p.č.816 v k.ú.Nezvěstice (cca 1000m2).

Usnesení schváleno:  4 hlasy  (nepřítomen V.Soukup)

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí