Rada obce bere na vědomí:

1) Výběr dodavatele zakázky ,,Přístavba Mateřské školy v Nezvěsticích – zpracování projektové 

       dokumentace” dne 27.1.2021. Výběrová komise ve složení Ing.R.Giebel, Ing.L.Hrdina, p.V.Soukup.

     Oslovení uchazeči:                                                                                                                                

Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy, IČ: 25247069,

ATELIER U5 s.r.o., Rolní 826, 339 01 Klatovy IV, IČ: 26370646,

HBH atelier s.r.o., Letkovská 5, Plzeň 326 00, IČ: 64360938,

CH Projekt Plzeň s.r.o., Revoluční 1092/56a, Lobzy, 312 00 Plzeň, IČ: 25219235,

projekt S15 s.r.o., K Doubí 394/20, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň, IČ: 04513851,

RAVAL projekt v.o.s., Kollárova 24, 301 00 Plzeň, IČ: 49194852,

STATICA Plzeň s.r.o., V Obilí 1180/12, 326 00 Plzeň, IČ: 27975371.

  2) Zápis z 9.jednání sociální komise dne 9.12.2020.

  3) Platové výměry s účinností od 1.1.2021 pro ředitele ZŠ a ředitelku MŠ.

 4) Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 9.12.2020.

  5) Informace o průběhu výstavby optické páteře: Nezvěstice – Šťáhlavice 1.etapa (CamelNET).

  6) Návrh SoSB směnné – část pozemku p.č.852 v k.ú.Nezvěstice (cca 1000m2) ve vlastnictví                       

      p……….. za část pozemku p.č.816 v k.ú.Nezvěstice 

      (cca 1000m2) ve vlastnictví Obce Nezvěstice, Nezvěstice č.p.277, 332 04 Nezvěstice z důvodu  

      výstavby plánované okružní křižovatky (projekt ,,I/19 Nezvěstice -průtah”). 

 

Rada obce schvaluje:

1) Výroční zprávu za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.,

     o svobodném přístupu k informacím.

2) Podání žádosti o dotaci z PSOV 2020 (titul Projekty obcí) na akci ,,Oprava schodiště ke kostelu –

     II.etapa obnovy centra obce”.

3) Příspěvek na činnost v roce 2021 pro SZP Nezvěstice ve výši 6 000,-Kč.

4) Finanční dotaci ve výši 25 000,-Kč pro ZO ČSCH Nezvěstice na činnost organizace v roce 2021.

   5) Odpisový plán 2020 -2026 ZŠ Nezvěstice (myčka kuchyně). Zůstatková cena k 31.12.2026 činí

       39 950,30 Kč.

   6) PRVK – úpravu a doplnění.

   7) Altán v parku ZŠ – plechová krytina, barva – antracit.

8) Uzavřít příkazní smlouvu na manažerské řízení a administraci projektu ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek

       Nezvěstice-lávka přes řeku Úslavu” s Ing.Drahoslavem Kourou, Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy za cenu  

       81 700,-Kč bez DPH.

 

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Projednat na zasedání ZO žádost TJ Sokola Nezvěstice o příspěvek na činnost  na rok 2021

     ve výši 75 000,-Kč.

2) Zaslat odpovědi na dotazy a připomínky sociální komise a kontrolního výboru.

3) Jednat se zpracovatelem PD akce ,,Modernizace trati Horažďovice předm. – Plzeň – Koterov”                         

     o nahrazení projektovaného schodiště v podchodu v úseku Zdemyslice – Nezvěstice rampou

    (bezbariérový průchod).

 

II.stavebnímu technikovi:

1) Oslovit 3 firmy – výběr dodavatele – DSP na akci ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na

    ČOV, III.etapa a rozšíření vodovodní sítě” do 26.1.2021.

2) Odeslat KÚPK, odboru životného prostředí aktualizaci PRVK obce Nezvěstice nejpozději

    do 22.1.2021.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí