Rada obce bere na vědomí:

1) Uzavření kupní smlouvy dne 16.2.2021 na stavbu č.p.333, pozemku p.č.st.547 a parc.č.748/2 za cenu

     5 900 000,-Kč.

2) Vyjádření obce k žádosti o sdělení Mgr…………. (advokát) zastupujícího p………………, ………..

     k řešení projektových příprav úseku dotýkajícího se jejích nemovitostí průtahem komunikace III/1774 

     Olešnou. Investorem oprav a majitelem komunikace je Plzeňský kraj.

 

Rada obce schvaluje:

  1) Ceník pro rok 2021 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. Příloha č.1 usnesení RO č.53/17.2.2021.

  2) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Nezvěstice za zdaňovací období 2020

       v částce 182 342,74 Kč  (z doplňkové činnosti 13 593,-Kč a z hospodářské činnosti 168 749,74Kč)

       do rezervního fondu 32 342,74Kč,- Kč a odvod do rozpočtu obce ve výši 150 000,-Kč dle §28, odst.9 

       zákona č.250/200Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3) Uzavření darovací smlouvy na finanční příspěvek ve výši 12 000,-Kč pro Základní školu Nezvěstice

     od BP Stavby s.r.o., IČ 25201506.

  4) Poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč spolku Storgé, z.s., Lučiště 17, Spálené Poříčí provozujícího 

       Víceúčelové zařízení Borovno (útulek pro psy).

5) Variantu  řešení parku u kostela.

 

Rada obce rozhodla:

1) Vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Nezvěstice. Náležitosti vyhlášení konkursu, podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny v příloze č.2, která je nedílnou součástí usnesení č.53/17.2.2021.

 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1)  Dohody o smluvních pokutách za pozdě poskytnuté bankovní záruky za řádné plnění záručních

       podmínek zhotovitele LS stavby, s.r.o. na  díla Cyklotrasa Plzeň-Brdy, část Nezvěstice a Cyklotrasa  

       Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice – lávka přes řeku Úslavu. Snížení smluvní pokuty na 1000,-Kč/den

       prodlení. Stále byla v účinnosti bankovní záruka za řádné provedení díla a obci nevznikla

       žádná škoda ani jiná újma. Zhotovitel okamžitě učinil nápravu a bankovní záruky jsou v platnosti od

       15.1.2021 do 15.1.2026.

 

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Projednat na zasedání zastupitelstva obce uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: 2951/19-101/33210/2020 inženýrské sítě (kanalizační řad) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (povinná). Užívání části nemovitosti p.č. 641/2, 1172, 1168 v k.ú.Nezvěstice LV 1490 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město a p.č.999/6 v k.ú.Žákava, na LV 1439 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-jih. Uložení stavby vyplývá z geometrických plánů č. 751-229b/2016 ze dne 13.4.2017, č. 751-229h/2016 ze dne 21.4.2017 a č. 573-229/2016 ze dne 31.5.2017, které vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o. (Ing…………….). Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí 1 198 744,90 Kč včetně DPH.

2) Uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace Plzeňskému kraji ve výši 96 426,-Kč na za jištění dopravní 

     obslužnosti v roce 2021.

 

  1. místostarostce:

1) Vyhlásit konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky MŠ Nezvěstice.

2) Podat žádost o poskytnutí úvěru od KB a.s. ve výši 5 900 000,-Kč na koupi stavby č.p.333,  

     pozemku p.č.st.547 a parc.č.748/2 vše v k.ú.Nezvěstice.

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

nepřítomen: V.Soukup

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí