Rada obce bere na vědomí:

  1) Žádost o pronájem bytu – ……………….., Hořehledy č.p………..

2) Zařazení žádostí o přidělení bytu v DKS Nezvěstice  –  ……………………………., Plzeň

    do pořadníku na přidělení bytu.

 

Rada obce schvaluje:

1) Posunutí plánovaného termínu15.3.2021 na konání veřejného zasedání zastupitelstva obce na duben 2021 (vyhlášena krizového opatření v souvislosti s COVID19).

2) Návrh smlouvy č.j. 56764/2018-O25 o zřízení věcného břemene – služebnosti – dotčené pozemky parc.č.641/5, parc.č. 670/17 a parc.č. 670/3 vše v k.ú.Nezvěstice v rámci stavby ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, II.etapa” vedení kanalizace  mezi obcí Nezvěstice (budoucí oprávněný) a České dráhy, a.s. (budoucí povinný). Předpokládaná jednorázová náhrada bez DPH ve výši 118 500,-Kč bez DPH (uhrazena záloha ve výši 145 200,-Kč s DPH dle SoSB).

3) Poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč Klubu českých turistů, oblast Plzeňského kraje, Značkařský

    obvod Plzeň-jih, Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň 3.

4) Dodatek č.6 k pojistné smlouvě č.0514731018 uzavřenou s  HVP, a.s.. Dopojištění ,,Cyklotrasy

     Plzeň-Brdy, část Nezvěstice” a Cyklotrasy Plzeň- Brdy, úsek Nezvěstice – lávky přes řeku Úslavu”.

     Celkové roční pojištění obecního majetku činí celkem 102 016,-Kč.

Rada obce jmenuje:

1) Komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy

     Nezvěstice ve složení:

předseda – Lukáš Karkoš  – zástupce zřizovatele

členové komise – Mgr.Lada Kotlanová – zástupkyně zřizovatele

                             Lenka Kocová – zástupkyně MŠ Nezvěstice      

                             Bc.Vladimíra Soukupová – zástupkyně KÚPK

                             Mgr.Ivana Bartošová – zástupkyně ČŠI

                              Bc.Jiřina Solfronková  – určena Českou školní inspekcí

                              Mgr.Milan Podpera, Ph.D. – určen Českou školní inspekcí

 

Rada obce souhlasí:

1) S účastí odborníků s hlasem poradním při jednání konkursní komise na obsazení vedoucího

    pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Nezvěstice:

přizvaná odbornice – Marcela Kozáková.

 

 

Rada obce pověřuje:

1) Jitku Šourkovou tajemnicí konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky  

    Mateřské školy Nezvěstice.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí