Rada obce bere na vědomí:

   1) Rozhodnutí č.03332011 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR ve výši 2 361 592,-Kč 

       (t.j.80%) na akci ,,Připojení vrtu v obci Nezvěstice V3, v katastru Žákavá, Nezvěstice, okres Plzeň).

2) Oznámení KÚPK o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice ve dnech 12.4.- 15.4.2021.             

 

Rada obce schvaluje:

1) Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IZ-12-0001049/VB/001 Nezvěstice, PM, p.č.277/66, kNN – dotčený pozemek parc.č.278/66 v k.ú.Nezvěstice v rámci stavby distribuční soustavy – zemní kabel NN (15,5 m2) mezi obcí Nezvěstice (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí oprávněná). Jednorázová náhrada ve výši 1 000,-Kč bez DPH.

2) Výpověď nájemní smlouvy o pronájmu bytu na zdravotním středisku, Olešná č.p.20 k 30.4.2021 na žádost nájemkyně …………………….

3) Korespondenční volbu Výkonné rady svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodaření. Složení Výkonné rady: Ing.Marie Čápová, Jaroslav Vraný, Ing.Chytrá Helena, Mgr.František Šindelář (předseda), Miloslava Loudová, RSDr. Vlastimil Polák, Petr Slavík. Zrušení svazku a použití financí na administraci zrušení svazku.

4) Uzavření Smlouvy o umístění a bezplatném provozování kontejneru na textil, obuv a hračky se spol. Help tex, z.s., IČO:02815991.

5) Žádost obce o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 42 534,-Kč na hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu MZ (Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let).

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí