Usnesení RO č.55 ze 4.2.2013

RO bere na vědomí:

1) Zápis do školského rejstříku s účinností od 25.1.2013 – nejvyšší počet stravovaných ve školském zařízení 66 –  MŠ Nezvěstice.
2) Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 – MŠ Nezvěstice.
3) Návrh Smlouvy o dílo číslo 668/4413/01 – 103 s VPÚ Plzeň s.r.o. na akci ,,Nezvěstice-odkanalizování obce na ČOV“ – změna projektové dokumentace pro stavební povolení a doplnění žádosti o vydání st.povolení vyvolané změnou pozemků při digitalizaci katastr.mapy. Cena za dílo 63 525,-Kč s DPH.
4) Osobně předanou námitku proti výsledku hodnocení přijatelnosti projektu ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“ Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dne 23.1.2013 starostou obce L.Karkošem.
5) Posudek Ministerstva životního prostředí o vlivech záměru ,,V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“na životní prostředí.
6) Cenová nabídka na malování místnosti v přízemí OÚ (kynologové) za cenu 20 737,-Kč od Pavla Krňoula, Nezvěstice.
7) Informace starosty o možnostech vybírání stočného.
8) Žádost o brigádu p…………., Žákava.
9) Žádost o zaslání investičních plánů obce – Business Media CZ, s.r.o.
10) Vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova PK na rok 2013.
11) Kontejnery na biologický odpad – schůzka obsluhy a doplnění obsluhy.
12) Propadlý kanál u ……………, Olešná.

RO schvaluje:
1) Finanční dotaci ve výši 6 000,-Kč pro Mykologický klub Nezvětsice na činnost organizace v roce 2013.
2) Soustředění TJ Sokol Nezvěstice oddílu házené (žáci) v tělocvičně v termínu 22.3. – 24.3.2013. Cena pronájmu 1500,-Kč.
3) Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí Nezvěstice pro nakládání s komunálním odpadem – Petr Bruml (směsný odpad, plastyroční poplatek 1 250,-Kč), Luděk Koutský (směsný odpad, plasty – roční poplatek 640,-Kč), HUY NGUYEN VAN (směsný odpad, plasty, papír – roční poplatek 8 103,-Kč).
4) Podání žádosti o nové hasičské osobní auto – transportér (1+8) a předání starého VW-transportéru jinému SDH.
5) Zakoupení fotopasti pro účely obce.

6) Účetní závěrku MŠ Nezvěstice za rok 2012.

 

RO ukládá :
I. 
starostovi:
1) Jednat s firmou VPÚ Plzeň s.r.o. o snížení ceny za dílo dle sml.č.668/4413/01-103.
2) Zajistit informační schůzku obsluhy kontejnerů na bioodpad.
3) Zajistit opravu propadlého kanálu v Olešné (u …………).
4) Připravit návrhy akcí podpořených dotacemi z aktuálních dotačních programů pro nejbližší období.

II.stavební techničce:
1) Uveřejnit posudek Ministerstva životního prostředí o vlivech záměru ,,V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“na životní prostředí a zjistit zda se týká akce obecních pozemků.
2) Zaslat odpovědět na žádost o zaslání investičních plánů obce – Business Media CZ, s.r.o.
3) Projednat na zasedání Stavební komise návrh řešení rekonstrukce I.patra obecní budovy č.p.76 a celých rozvodů vody, el.proudu a odpadů.

Usnesení schváleno : 4 hlasy 

Omluven: B.Jůzl

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí