Rada obce bere na vědomí:

1) Oznámení o ukončení pracovního poměru k 31.7.2021 – ředitel ZŠ Nezvěstice, Mgr.Z.Šafařík.

   2) Informace MV k problematice hrazení správních poplatků a smluvních odměn snoubenci                             

       v souvislosti s uzavíráním manželství a k tzv. provozním poplatkům. Obecní úřad Nezvěstice      

       dodržuje vybírání správních poplatků v rámci zákona a nevybírá žádné nad rámec zákona.

 3) Návrh závěrečného účtu za rok 2020 – Svazek obcí Plzeň-jih pro odpad. hospodářství.

4) Předání Informace k dotač.programu ,,Podpora JSDHO PK 2021″ veliteli JSDHO

    dne 8.3.2021.

5) Těžba dřeva v obecních lesích za rok 2020 450m3.. Dle LHP  zbývá dotěžit 980,68m3 v roce 2021.

    Předpokládaná těžba v roce 2021 – Nezvěstická hora 150m3, Varta 50m3. To znamená, že téměř jistě

    nebude překročen limit decénia 2012-2021  (4 486m3).

 

Rada obce schvaluje:

1) Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územní ORP Plzeň. Investiční priorita obce – rozšíření kapacity MŠ Nezvěstice – výstavba nové budovy vč.vybavení, zázemí pro zaměstnance, víceúčelový suterén, propojení nové a stávající budovy (náklady cca  50mil.Kč).

   2) Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Nezvěstice (obtížený) a

        Radynet s.r.o., IČ:02757125 (oprávněný). Zřízení, provozování, údržba a opravy  – ,,Optická síť 

        CAMELNET Nezvěstice – Šťáhlavice”. Předpokládaná jednorázová náhrada za zřízení břemene

        ve výši 1000,-Kč.

  6) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu ,,Podpora JSDHO PK 2021″ na věcné vybavení 

      JSDHO. Náklady 80 163,-Kč (dotace max.50%).

  7) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu ,,Odstraňování havarijních stavů a naléhavých potřeb

      obcí PK 2021″ na demolici nebezpečné stavby (stodola). Náklady 227 480,-Kč (dotace max. 90%).

  8) Uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č.9 v DKS Nezvěstice k 30.4.2021s …………..

 

Rada obce rozhodla:

1)Vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Nezvěstice, 

    příspěvkové organizace. Náležitosti vyhlášení konkursu, podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,                       

    o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů,

    jsou stanoveny v příloze č.1, která je nedílnou součástí usnesení č.56/7.4.2021.

Rada obce neschvaluje:

1) Žádost o dotaci ve výši 12 000,-Kč – Centrum Hájek z.ú.

2) Žádost o dotaci ve výši 7 500,-Kč – Linka bezpečí, z.s.

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Jednat s Přestupkovou komisí Starý Plzenec o řešení přestupků v rámci veřejnoprávní smlouvy                

     na výkon přenesené působnosti uzavřené mezi obcí Nezvěstice a městem Starý Plzenec. Dle  

     vyjádření  JUDr.Šindelářové je přestupková komise povinna dle Dodatku č.2 veřejnoprávní smlouvy

     ze dne 20.1.2014 povinna řešit všechny přestupky svěřené orgánům obce Nezvěstice.

 

  1. místostarostce:

1) Vyhlásit konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky ZŠ Nezvěstice,

   příspěvkové organizace.

2) Zajistit jarní svoz nebezpečných odpadů pro občany v měsíci květnu 2021 dle cenové nabídky

  spol.AVE CZ.

   3) Podat žádosti o dotace  – ,,Podpora JSDHO PK 2021″ a ,,Odstraňování havarijních stavů a 

       naléhavých potřeb obcí PK 2021″.

 

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření * Časový limit překročen. Obnovte prosím CAPTCHu

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí