Rada obce bere na vědomí:

   1) Přípravu veřejného zasedání ZO Nezvěstice dne 26.4.20201

 2) Konání VH Mikroregionu Radyně dne 6.5.2021

 3) Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Radyně za rok 2020.

 4) Oznámení KÚPK o provedení kontroly v rámci dodržování pravidel DT ,,Podpora rozvoje

      cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019″ – květen 2021.

 5) Nabídky na vypracování projektové dokumentace pro DPS na akci ,,Nezvěstice – 

   odkanalizování obce na ČOV, III.etapa a rozšíření vodovodní sítě ” – Kanalizace a vodovody Starý 

   Plzenec, a.s. za cenu 575 000,-Kč bez DPH, Ing.Zdeněk Černý, Chlum 29, 332 04 Nezvěstice – 

   projektová činnost ve výstavbě za cenu 497 000,-Kč (není plátcem DPH).

   Dále osloveni AVE architekt, a.s. – nabídku nedodali.

6) Sběr a svoz nebezpečného odpadu dne 20.5.2021. Svoz provede firma AVE CZ.

7) Protokoly o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření za 2.pololetí roku 2020 obcí

        Nezvěstice příspěvkových organizací – MŠ a ZŠ Nezvěstice. Bez negativních zjištění.

8) Roční zprávu o provozování za rok 2020 předložena spol.Kanalizace a vodovody Starý Plzenec,a.s.

9) Vyjádření odbor.les.hospodáře (OLH) obce Ing.J.Janouška k záměru ,,V 431/831 Přeštice-Chrást – 

     zdvojení stávajícího vedení 400 kV,,.

Rada obce schvaluje:

1) Pronájem hřišť na stadionu za 150,-Kč/hod. (objednaný pronájem za přítomnosti správce).

2) Nabídku Ing.Zdeňka Černého –  projektová činnost ve výstavbě, Chlum 29, 332 04 Nezvěstice na

     vypracování projektové dokumentace pro DPS na akci ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV,

     III.etapa a rozšíření vodovodní sítě ”  za  cenu 497 000,-Kč (není plátcem DPH).  

3) Uzavření MŠ Nezvěstice v době letních prázdnin od 12.7.2021 do 20.8.2021.

4) Uzavření SOSB o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-0016918/SOSB

     VB/01 Nezvěstice, PM, P.Č.278_15, KNN mezi obcí Nezvěstice (povinná) a  ČEZ Distribuce, a.s. 

    (oprávněná). Kabelové vedení NN (18,6bm) na parc.č. 272/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic na LV 10001.

     Jednorázová náhrada za zřízení VB ve výši 1000,-Kč bez DPH.

 

Rada obce pověřuje:

  • Členku zastupitelstva Mgr.Terezu Harasimovičovou, nar……………… k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu §11 a odst.1 písm.a) zák.č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Současně ve smyslu § 108 odst.2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že při významných příležitostech a občanských obřadech může užívat závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu je uveden název Česká republika.

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

nepřítomen: V. Soukup

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí