Rada obce bere na vědomí:

1) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.3.2021 předložené ZŠ Nezvěstice.

2) Zápis ze zasedání sociální komise ze dne 7.4.2021.

3) Výkup pozemků v souvislosti s realizací akce ,, Stezka pro pěší a cyklisty Nezvěstice – Žákava” (ke 

     koupališti) – pozemky p.č.1135, 1154, 1155 v k.ú.Nezvěstice a vynětí ze ZPF.

4) Přidělení dotace z PSOV 2021 Plzeňského kraje (titul Projekty obcí) na akci ,,Oprava

     schodiště ke kostelu – II.etapa obnovy centra obce” ve výši 215 000,-Kč.

5) Návrh závěrečného účtu obce Nezvěstice za rok 2020. Příjmy rozpočtu 60 753 671,94 Kč, 

     výdaje 64 251 144,72 Kč. Stav finančních prostředků k 31.12.2020 1 984 276,35 Kč.

6) Nabídky na zakázku ,,Oprava schodiště ke kostelu – II.etapa obnovy centra obce”:

     LS stavby s.r.o., IČ:64834042 – nabídková cena 1 018 578,-Kč s DPH,

     BP Stavby s.r.o., IČ:25201506 – nabídková cena 1 184 271,01 Kč s DPH,

     ISKOM spol.s.r.o., IČ:45355363 – nabídková cena 778 332 56,-Kč s DPH,

     Václav Chlupsa, zpracování přírodního kamene, IČ:69932581 – nabídková cena 1 286 579,60Kč s DPH.

7) Přijetí dotace od MMR ČR na akci ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice – lávka přes řeku Úslavu” 

     ve výši 3 545 651,94Kč (95% z uznatelných nákladů – IROP, MAS Aktivios).

8) Vyúčtování dotace na akci ,,Vybudování lávky přes řeku Úslavu v k.ú.Nezvěstice” poskytnutou

     Plzeňským krajem. Dotace ve výši 3 218 474,40Kč (80% z uznatelných nákladů), vratka 281 525,60Kč

     poskytovateli.

9) Vyplněný dotazník ohledně stavu mostů v obci Nezvěstice. V majetku obce jsou 3 mostní objekty (nová

lávka přes Úslavu NEZ – 01, lávka ,,u Říhů” NEZ – 02 a most ,, k Říhům” NEZ -03 – zpracován projekt rekonstrukce, náklady cca 8,5mil.Kč).

 

Rada obce schvaluje:

1) Pronájem bytu č.6 v DKS Nezvěstice č.p.350 od 1.6.2021 –  p………………….

2) Uzavření SOD se zhotovitelem a-box, Ing.arch.Miroslav Jirsa, IČO:41683161 na zpracování Změny

    č.3 Územního plánu Nezvěstice, zahrnující záměry pro změnu č.1., změn č.2 a změn č.3. Cena za

    zpracování 205 000,-Kč.

3) Nabídku spol. ARENIS s.r.o., IČO: 28022599 na dodávku a instalaci kamer (budova

    OÚ Nezvěstice, stanoviště kontejnerů na tříděný odpad) za cenu 37 561,- Kč bez DPH.

4) Pracovní výkresy na akci ,,Stezka pro pěší a cyklisty Nezvěstice – Žákava” (ke koupališti).  

     V rámci projektu neřešit veřejné osvětlení.

5) Sběr a svoz objemného odpadu dne 26.5.2021. Svoz provede firma AVE CZ.

6) Členy komise pro kroniku obce Nezvěstice: pí.M. Lindauerová, pí.M. Moulisová, p.V.Lukeš (nový

     ilustrátor).

7) Uzavření Příkazní smlouvy č.030-VZMR-21 se spol.Mazeppa s.r.o., IČ 27187039 na administraci

     veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na zakázku ,,Připojení vrtu v obci Nezvěstice V- 3

     –  v katastru Žákava, Nezvěstice, okres Plzeň” za cenu 20 000,-Kč bez DPH.

 8) Nabídku na zakázku ,,Oprava schodiště ke kostelu – II.etapa obnovy centra obce”:

     ISKOM spol.s.r.o., IČ:45355363 – nabídková cena 778 332 56,-Kč s DPH.

9) Složení povodňové komise obce Nezvěstice:

     Předseda PK: Lukáš Karkoš

     Místopředseda: Vlastimil Hach

     Tajemník PK: Bc.Milan Fiala

     Člen: Miloslav Nekola

     Zapisovatelka: Mgr.Petra Tupá, DiS.

 

Rada ukládá:

I.starostovi:

1) Projednat na zasedání zastupitelstva obce návrh závěrečného účtu obce Nezvěstice za rok 2020.

2) Poděkovat panu Václavu Černému za dlouhodobou činnost ilustrátora kroniky obce Nezvěstice.

3) Získat souhlas majitelů pozemků (p.č.1135, 1154, 1155v k.ú.Nezvěstice) jejich souhlas pro provedení

     stavby, přes které povede plánovaná na akci ,,Stezka pro pěší a cyklisty Nezvěstice – Žákava” (ke

     koupališti) pro potřeby stavebního řízení.

4) Projednat na zasedání zastupitelstva obce možnost připojení nemovitostí (4 rodinné domy č.p.) v

     k.ú.Žákava (,,na Vartě”) na infrastrukturu obce Nezvěstice (splašková kanalizace a vodovod).

5) Jednat se členy JSDHO o provedení sond do podlahy garáže has.zbrojnice z důvodu betonáže nové 

     podlahy.

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí