RO bere na vědomí:

1) Návrh možných stavebních a jiných úprav v budově sokolovny předložený zástupci TJ Sokol.

2) Prodej pozemků parc.č.725 v k.ú.Šťáhlavice a parc.č. 1013 v k.ú.Nezvěstice – ÚZSVM.

3) Zápis z 1.jednání sociální komise dne 4.1.2019. Zahájení provozu poradny předsedkyně sociální 

komise Mgr.Šourkové pro občany (každý první čtvrtek v měsíci od 16.00 do 18.00 hodin v DKS).

  4) Zápis z jednání stavební komise – 31.10.2018.

5) Závěrečnou zprávu zpracovanou spol.G Impuls Praha  spol.s.r.o.,,Zmapování lokální geologické situace a situování průzkumných hydrogeologických vrtů”.

 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Podání žádostí o dotace od MMR ČR z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova  2019:  

a) Podpora obnovy místních komunikací (rekonstrukce místních komunikací )

b) Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (oprava propustku) 

c) Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (ZŠ II.etapa)

d) Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů (hřbitov – nový přístup.chodník, obnovazeleně)

 

RO schvaluje:

1) Podání žádosti o dotaci z PSOV 2019 (titul Projekty obcí) na výměnu vstupních dveří v budově

obecního úřadu.

2) Nežádat ÚZSVM o odkup pozemků parc.č.725 v k.ú.Šťáhlavice a parc.č. 1013 v k.ú.Nezvěstice.

3) Finanční dotaci na činnost v roce 2019 pro TJ Sokol Nezvěstice, z.s. ve výši 50 000,-Kč.

4) Zveřejnění podmínek pronájmu letní restaurace a převlékáren v areálu umělé vodní nádrže na sezonu 2019.

5) Finanční dotaci na činnost v roce 2019 pro SZP Nezvěstice ve výši 6 000,-Kč.

6) Přípravu změny územního plánu v části obce pod kostelem (č.p.333 a okolí) – podmínky pro možnost využití a přestavby objektu i pro bydlení –  maximálně 3.NP, parkovací místa pro bytový dům situovat za nemovitost č.p.333 na poz.p.č.747 a využít současné parkovací plochy  před č.p.194 na poz.p.č.641/36 a 641/10.

 

RO ukládá:

  1. starostovi:

1) Jednat s vedením spol.ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. o navýšení nájemného za pronajaté zemědělské pozemky  od 1.10.2019.

2) Jednat s majitelkou pozemku parc.č. 1164 , v k.ú. Žákava o možnosti realizace průzkumného hydrogeologického vrtu HV-3.

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Miloslav Nekola, Václav Soukup

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí