Rada obce bere na vědomí:

   1) Přípravu veřejného zasedání ZO Nezvěstice dne 28.6.2021.

   2) Zprávu k udržitelnosti projektu 2014+ ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, II.etapa“.

  3) Zápis z jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

    ředitele/ky  Základní školy Nezvěstice, příspěvkové organizace ze dne 17.6.2021.

4) Zápis z jednání stavební komise dne 15.6.2021.

5) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14. 6. 2021, číslo usnesení 257/21,

    poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy

    neinvestiční povahy“.

6) Výsledek šetření ČŠI na stížnost rodiče na údajnou šikanu žáka ZŠ Nezvěstice. ČŠI hodnotí stížnost

     jako neprokazatelnou. Starosta byl dne 18.6.2021 ředitelem  ZŠ Nezvěstice Mgr.Z.Šafaříkem

     informován o vzniklé situaci a výsledku šetření. Nebyla přijata žádná mimořádná opatření.

7) Návrh terénních úprav pro zlepšení rozhledů a úpravy / doplnění dopravního značení na křižovatce

    silnic I/19 x III/1772 x III/1773, zaslaný projektantem stavby  Woring s.r.o..

 

Rada obce schvaluje:

 1) Pořízení vnitřních okenních žaluzií do bytů v Domě klidného stáří.

 2) Přijetí dotace z dotačního programu ,,Odstraňování havarijních stavů a naléhavých

      potřeb obcí PK 2021″ na akci ,,Odstranění nebezpečné stavby – hospodářské budovy na pozemku 

      st.p.19/3 v k.ú.Nezvěstice“ (stodola u BONU). Schválená dotace ve výši 100 000,-Kč (celkové

      náklady 227 480,-Kč).

3)  Podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení   

   pro Plzeňský kraj, jejichž činnost vykonává Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace,   

   která se týká zápisu údajů o novém řediteli příspěvkové organizace Mgr. Janu Skalákovi,  

   který je současně statutárním orgánem příspěvkové organizace.

4) Hodnotící komisi na výběr dodavatele stavebních prací na akci ,,Připojení vrtu v obci Nezvěstice -V3,

     v katastru Žákava, Nezvěstice, okres Plzeň“, ve složení: Ing.Richard Giebel,

     p.Václav Soukup, Ing.Lubomír Hrdina. Hodnocení nabídek bude 30.6.2021 v 9.00 hodin na OÚ

     Nezvěstice.

5)  Žádost ředitelky MŠ Nezvěstice o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách 2021/2022 z 24 dětí na

     26 dětí a z 24 dětí na 25 dětí.

6)  Přijetí  finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Nezvěstice ve výši 40 000,-Kč

      na vybavení JSDHO Nezvěstice.

   7) Účetní závěrku MŠ Nezvěstice za rok 2020. Protokol o schvalování účetní závěrky.

       8) Účetní závěrku ZŠ Nezvěstice za rok 2020. Protokol o schvalování účetní závěrky.

       9) Snížení podlahy dvojgaráže v hasičské zbrojnici. Zpracování projektové dokumentace na snížení  

       podlahy dvojgaráže a venkovního vjezdu.

 

Rada obce jmenuje:

1) S účinností od 1.8.2021 Mgr. Jana Skaláka na vedoucí pracovní místo  ředitele  Základní školy Nezvěstice, příspěvkové organizace.

 

Rada obce stanovuje:

1) S účinností od 1.8.2021 řediteli Základní školy Nezvěstice, příspěvkové organizace

    Mgr. Janu Skalákovi plat dle platového výměru.

 

Rada obce pověřuje:

1) Ředitele Základní školy Nezvěstice, příspěvkové organice Mgr.Zdeňka Šafaříka k podání žádosti o

    zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení  Krajskému úřadu Plzeňského

    kraje, odbor školství/ MŠMT.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Přípravu veřejného zasedání ZO dne 28.6.2021.

 

 II.stavebnímu technikovi:

1) Zajistit pořízení a instalaci vnitřních okenních žaluzií do DKS Nezvěstice nejpozději do 31.7.2021.

 

 Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Omluven: V. Soukup

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 68 odběratelům.

Počasí