Rada obce bere na vědomí:

1) Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky  ,,Připojení vrtu v obci Nezvěstice V3, v katastru Žákavá,

    Nezvěstice, okres Plzeň“ ze dne 30.6.2021 z důvodu administrativního pochybení.

2) Předpokládané změny v návrhu jízdního řádu železniční dopravy pro období 2021/2022.

3)  Registraci akce ,,Obnova místních komunikací v obci Nezvěstice“. Poskytovatelem dotace ve výši

       4 498 029,00 Kč je MMR ČR.

 

Rada obce schvaluje:

1) Nabídku Ingem a.s., Plzeň, IČ:63504006 na činnost koordinátora BOZP na staveništi akce 

    ,,Připojení vrtu v obci Nezvěstice V3, v katastru Žákavá, Nezvěstice, okres Plzeň“

    za cenu 24 375,-Kč bez DPH.

2) Nabídku Ing.Petra Zykmunda, IČ:41645936 na činnost TDS akce ,,Připojení vrtu v obci Nezvěstice

    V3, v katastru Žákavá, Nezvěstice, okres Plzeň“ za cenu 40 320,-Kč bez DPH.

3) Uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi obcí Nezvěstice (investor)     

    a SÚSPK, p.o. (správce) – komunikace III/1774 a pozemek 407 v k.ú.Olešná u Nezvěstic  o  stanovení

    podmínek na provádění stavby ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, III.etapa a rozšíření

    vodovodní sítě, prodloužení vodovodu 2.část, Olešná u Nezvěstic“. Předpokládaná výše úhrady za

    omezení užívání nemovitosti je 42 800,-Kč bez DPH.

    4) Zařazení žádostí o přidělení bytu v DKS Nezvěstice do pořadníku na přidělení bytu- pí……………, …………

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Zajistit nové výběrové řízení na veřejnou zakázku ,,Připojení vrtu v obci Nezvěstice V3, v katastru

     Žákavá, Nezvěstice, okres Plzeň“. Oslovit více možných dodavatelů.

  2) Zajistit výběrové řízení na veřejnou zakázku ,,Obnova místních komunikací v obci Nezvěstice“.

 II. stavebnímu technikovi:

   1) Připravit pro příští jednání RO vyjádření k dokumentaci vlivů záměru ,,Modernizace tratě

        Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)“ na životní prostředí .

   2) Zaslat na Povodí Vltavy žádost na vyčištění koryt soutoku potoku Bradavy a řeky Úslavy i v úseku

       pod mosty v Nezvěsticích silnice I/19.

 

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

omluvena: Ing.arch E.Špelinová

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 68 odběratelům.

Počasí