Rada obce bere na vědomí:

1) Doručené poučení poškozené právnické  osoby v trestním řízení  ve věci dopravní nehody s úmrtím

    dne 11.7.2021 v části obce Olešná u domu č.7 od Policie ČR. Obci Nezvěstice nevznikla hmotná  

    škoda a nepožaduje náhradu škody v rámci trestního řízení.

2) Odstranění sesuvu opěrné zdi a svahu na dům č.p.33 dne 8.7.2021. Jednání s pojišťovnou ohledně 

     náhrady škody probíhají. Další práce budou následovat – vyčištění studny, výměna vodovodního  

     potrubí, oprava klenby sklepa, zajištění svahu.

 

Rada obce schvaluje:

1) Uzavření SoSB o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-0018072/02

    Nezvěstice, PM, p.č.278/228, kNN mezi obcí Nezvěstice (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s.

    (budoucí oprávněná), IČ 24729035 zastoupena ELEKTROMONTÁŽE Martínek s.r.o., IČ 27998118.

    Stavba distribuční soustavy – kabel NN – spojka na poz.p.č.278/140 v k.ú.Nezvěstice ( rozsah

    břemene 3bm). Jednorázová náhrada za omezení vlastnického práva ve výši 2000,-Kč bez DPH.

2) Uzavření SoD na dílo ,,Oprava schodiště ke kostelu – II.etapa obnovy centra obce“ se spol. ISKOM

      spol.s.r.o.. cena díla778 332,56 Kč s DPH. Realizace do 31.10.2021.

3) Pořádání závodů (triatlon) v areálu umělé vodní nádrže dne 7.8.2021 a 21.8.2016 od 8.00 do

  11.00 hodin.

4) Skončení pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy zdravotního střediska,

     Olešná č.p.20 k 31.7.2021 -……………

5) Uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č.14 v DKS Nezvěstice k 31.8.2021s ………………………..

6)  Pronájem bytu č.9 v DKS Nezvěstice č.p.350 od 1.8.2021 –  pí……………………..

7) Uzavření Příkazní smlouvy č.038 -VZMR-21 se spol.Mazeppa s.r.o., IČ 27187039 na administraci

     veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na zakázku ,,Obnova místních komunikací v obci

      Nezvěstice“ za cenu 20 000,-Kč bez DPH.

8)  Výběr dodavatele zakázky ,,Obnova místních komunikací v obci Nezvěstice“ . 

        Výběrová komise ve složení Ing.R.Giebel, Ing.L.Hrdina, Ing.arch.Eva Špelinová.

    DYBS Plzeň, s.r.o., Prvomájová 39, Plzeň, IČ:62621033                                                                                                                           

    BP STAVBY s.r.o., V.Brožíka 317, Dýšina, IČ: 25201506

    LS stavby, s.r.o, Palackého 764, Nýrsko, IČ: 64834042

9)  Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí ,,Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) –

       Plzeň Koterov (mimo)“ bez připomínek.

 

Rada obce jmenuje:

1) Komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy

     Nezvěstice.

Rada obce souhlasí:

1) S účastí odborníků s hlasem poradním při jednání konkursní komise na obsazení vedoucího

    pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Nezvěstice:

 

Rada obce pověřuje:

1) Mgr.Petru Tupou,DiS. tajemnicí konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa

     ředitele/ky Mateřské školy Nezvěstice.

 

Usnesení schváleno: 3 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

omluveni: V.Soukup, E.Špelinová

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 68 odběratelům.

Počasí