Rada obce bere na vědomí:

1) Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

     v nestátních lesích za rok 2020 ve výši 281 769,-Kč.

2) Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích v roce 2021 ve výši

    105 050,-Kč.

3) Zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru ze dne 30.8.2021.

4) Rozhodnutí MMP, Odboru životního prostředí o prodloužení povolení vypouštění odpadních vod

    z volných kanalizačních výpustí  v k.ú.Nezvěstice a k.ú.Olešná u Nezvěstic do vodních toků

    Olešenský potok a Úslava do 31.7.2026.

5) Posouzení zákonnosti OZV č.1/2021 obce Nezvěstice, o stanovení obecního systému odpadového

    hospodářství – MVČR. Návrh OZV nebyl shledán v rozporu se zákonem.

  6) Informace k realizaci projektů:

        – ,,Připojení vrtu v obci Nezvěstice – V3, v katastru Žákava, Nezvěstice, okres Plzeň“ – zahájení prací 

          15.9.2021,

   – ,,Obnova místních komunikací v obci Nezvěstice“ – předání staveniště 17.9.2021,

      – ,,PD -III/1774 Olešná – průtah“ – podpis Souhlasu s provedením stavby dohodnut na 17.9.2021 

          s vlastníkem pozemku (pí………………, Olešná čp…………….),  

      – ,,Přístavba Mateřské školy v Nezvěsticích – zpracování projektové dokumentace“ – změna využití

           suterénu nového pavilonu (nelze povolit využití pro žáky MŠ) a z tohoto důvodu doplnit i projekt

           na rekonstrukci stávající budovy MŠ.

7) Rozhodnutí MMP, odboru životního prostředí – udělení souhlasu do 31.12.2025 pro Povodí Vltavy

     k odstranění nánosů říčních sedimentů z koryta řeky Úslavy v ř. km 26,250-26,450 na pozemku p.č.

     dle KN 1091 v k.ú.Nezvěstice.

 

Rada obce schvaluje:

1) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice  –  …………., Nezvěstice č.p……….

    do pořadníku na přidělení bytu.

2) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 38 214,-Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci

     charitativního projektu Obědy pro děti (stravné pro 6 žáků od 8.9.2021 do 30.6.2022).

3) Podporu TJ Sokolu Nezvěstice při podání žádosti o pořadatelství Mistrovství ČR starších žaček

     v národní házené ve dnech 10. – 12.6.2022.

4) Cenu za pronájem výsuvného žebříku v majetku obce 150,-Kč/den.

5) Rozpočtové opatření č.2/2021. Celkové příjmy rozpočtu  45 031 430,00 Kč a celkové výdaje

  41 426 632,00 Kč.

6) Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.1 uzavřené dne 24.2.2021 se spol. Adestik s.r.o. na dílo              

     s názvem ,,Přístavba Mateřské školy v Nezvěsticích – zpracování projektové dokumentace“ z důvodu

     změny účelu a předmětu smlouvy. Rozsah projektové dokumentace se nyní rozšiřuje o stavební

     objekt SO 04 – Stávající budova MŠ – stavební úpravy. Zpracování dokumentace ve stupni DUSP  

     včetně podání žádosti a její projednání nejpozději do 10 měsíců od uzavření smlouvy. Cena celkem   

     1 889 000,- Kč bez DPH.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Projednat na zasedání zastupitelstva návrh  směny pozemků v rámci připravované výstavby stezky pro pěší a   

     cyklisty ,,Nezvěstice (koupaliště) – Žákava“. Pozemek ve vlastnictví obce p.č. 453 v k.ú.Olešná u Nezvěstic

      o výměře 599 m2 směnit za část pozemku ve vlastnictví Alimex Nezvěstice a.s. p.č.1135

      v k.ú.Nezvěstice o výměře 446,40 m2 (pozemek dotčený výstavbou stezky).  Výkup zbylých

      metrů pozemku p.č. 453 v k.ú.Olešná u Nezvěstic za 18,00 Kč/m2 . Změnu druhu pozemku   

      p.č.453 v k.ú.Olešná u Nezvěstic z ostatní plochy na ornou půdu zajistí obec.

 2) Projednat na zasedání zastupitelstva návrh nové OZV č.1/2021.

3) Jednat s projektantem přeložky silnice I/19 v úseku od Losiné do Nezvěstic o úpravě trasy obslužné

     místní komunikace u hřbitova (umístit blíže ke hřbitovní zdi v trase stávající komunikace a nezabírat

     další ornou půdu).

4) Pozvat na jednání RO zástupce Správy železnic k dalšímu jednání ve věci možného rušení

    železničních přejezdů na trati Nezvěstice – Rokycany v k.ú.Nezvěstice.

5) Pozvat na jednání ZO projektantku, aby představila připravenou studii parku

     u kostela.

 

 II. místostarostce:

1) Odeslat na Min.vnitra návrh nové  OZV č.2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního

     odpadu z nemovité věci.

2) Odeslat odpověď na zápis ze 7. zasedání KV.

 III. stavebnímu technikovi:

1) Připravit projekt na vyřešení havarijního stavu – zřícení opěrné zdi.

 

Usnesení schváleno: 4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí