Zápis ze zasedání Rady obce Nezvěstice č.65/19.6.2017

Přítomni: p.Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, pí. Dana Vaníková

                 bodu.č.2 programu se účasnili: Mgr.Hachová, p.Heřman, p.Rajchl, p.Soukup, Ing.Giebel,

                 pí.Matasová

Omluveni: Mgr.Harasimovičová, p.Harasimovič, p.M.Nekola, Mgr.Plachá, Ing.J.Hrdina

Ověřovatel zápisu: pí.Dana Vaníková

Program:

1) Zahájení

2) Příprava veřejného zasedání ZO dne 26.6.2017

3) Kontrola usnesení RO č.64/31.5.2017 – trvá I.

4) Registrace akce u MV – Nákup dopravního automobilu pro JSDHO

5) Nabídka firmy Techem, spol. s.r.o. na výměnu indikátorů tepla v obecních budovách

6)  Pozvánka Mikroregionu Radyně na jednání valné hromady dne 22.6.2017

7)  Závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku  

     přezkoumání hospodaření Mikroregionu Radyně za rok 2016

8) Účetní závěrka Mikroregionu Radyně a výsledek hospodaření za rok 2016

9) Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017

10) Žádost o povolení použití obecního znaku – Kompakt spol. s.r.o.

11) Zpráva o provedení prověrky BOZP v ZŠ dne 28.4.2017

12) Žádost o odkup části obecního pozemku č.parc.670/14 v k.ú. Nezvěstice – …………..

13) Závěrečná zpráva – Kontaminace vodních zdrojů na ,,Vartě”

14) Žádost o použití obecního znaku – TJ Sokol Nezvěstice

15) Žádost obce Letiny o odkup majetku – vybavení kuchyně ZŠ

16) Rekonstrukce zubní ordinace a hygienického zařízení – zdravotní středisko

17) Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti p.č.28/4 a p.č.610/1 v k.ú. Nezvěstic

18) Žádosti o dotace za zřízení kanalizační přípojky  podané 19.6.2017

 

RO bere na vědomí:

1) Podání žádosti o dotaci ve výši 789 000,-Kč na výměnu části oken v ZŠ v rámci dotačního titulu ,,Odstraňování havarijních  stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017″ ( celkové náklady akce  877 073,-Kč s DPH).

2) Zpráva o provedení prověrky BOZP v ZŠ dne 28.4.2017.

3) Závěrečnou zprávu od AQUATEST a.s., hydrogeologa RNDr.V.Holečka – Kontaminace vodních

    zdrojů v Nezvěsticích na ,,Vartě”.

4) Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Nákup  

    dopravního automobilu pro JSDHO, Nezvěstice”.

 

 

RO neschvaluje:

1) Žádost o odkup části obecního pozemku č.parc.670/14 v k.ú. Nezvěstice (cca 25m2 – na zastřešené

    parkovací stání) – ……………..

 

 

 

 

 

RO schvaluje:

1) Výměnu indikátorů tepla v obecních budovách dle nabídky firmy Techem, spol.s.r.o. – Olešná č.p.20

     zdravotní středisko (8ks za cenu 3 036,-Kč s DPH), Nezvěstice č.p.350 Dům klidného stáří (42ks za 

     cenu 15 939,-Kč s DPH).

2) Závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

    Mikroregionu Radyně za rok 2016.

3) Účetní závěrku Mikroregionu Radyně a výsledek hospodaření za rok 2016.

4) Použití obecního znaku na reklamním a informačním plakátu – Kompakt spol.s.r.o., Českomoravská

    reklamní agentura.

5) Použití a vyšití obecního znaku na mikiny ml.žaček TJ Sokola Nezvěstice za cenu 2210,-Kč.

6) Prodej vybavení kuchyně ZŠ – konvektomat s příslušenstvím za cenu 43 000,-Kč a pečící pánve Fagor za cenu 28 000,-Kč obci Letiny.

7) Nabídku Zednictví Jiří Šamberk, Plzeň, IČO:14689910 na rekonstrukci zdravotnického střediska (zubní ordinace, hygienické zařízení – 2.NP) za cenu 120 842,70 Kč s DPH.

8) Smlouva mezi obcí Nezvěstice (povinný z věc.břemene) a pí……………, Praha a pí………………, Bělčice (oprávnění z věcného břemene) o zřízení pozemkové služebnosti na p.č.28/4 a p.č.610/1 v k.ú. Nezvěstice – inženýrská síť (studniční vodovodní potrubí a zemní kabel. připojení) a práva na vodu.

9) Žádosti o dotace za zřízení kanalizačních přípojek na veřejné části a částečné krytí nákladů na pořízení  

    požadované revizní šachty při akci ,,Nezvěstice – Olešná prodloužení kanalizace pro zdravotní 

    středisko“ podané dne 19.6.2017.

 

 

RO ukládá:

I.starostovi:

1) Zajistit výběr dodavatele dopravního automobilu pro JSDHO Nezvěstice dle pravidel GŘ  HZS ČR.

 

II.stavebnímu technikovi:

1) Zajistit provedení rekonstrukce na zdravotním středisku.

        Usnesení schváleno: 4  hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...