Rada obce bere na vědomí:

1) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.3.2021 předložené MŠ Nezvěstice.

2) Oznámení Finančního úřadu pro Plzeňský kraj o ukončení daňové kontroly ,,Nezvěstice – nástavba a

     přístavba ZŠ a MŠ“ a Zpráva o daňové kontrole ze dne 15.9.2021. Výsledek kontroly: nebylo zjištěné

     porušení rozpočtové kázně.

3) Odeslání žádosti na SÚS PK ohledně vyčištění příkopů silnice Plz.kraje III/1774 (nad intravilán obce

     směr Želčany a Chválenice) a odvodnění silnice Plz.Kraje III/17731 v části obce Varta.

4) Vyjádření TÚPO ohledně příslušenství nové CAS. Je možné použít požární příslušenství, které má již

     jednotka k dispozici v souladu s vyhláškou č.53/2010 Sb., o technických podmínkách požární

     techniky, pro vozidla CAS a nesmí být překročena největší povolená hmotnost vozidla uvedená v

     technickém průkazu.

5) Vyjádření obce pro pojišťovnu k náhradě škody (PU č.2021/4367)  ohledně odstranění sesuvu

     opěrné zdi a svahu na dům č.p.33 dne 8.7.2021. Rozpočet na výstavbu nové zdi ve výši 1 110 238,-

     Kč s DPH.

6) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.6.2021 předložené ZŠ Nezvěstice.

 

 

 

Rada obce schvaluje:

     1) Členy školské rady při ZŠ Nezvěstice Mgr.Ladu Kotlanovou a Miloslava Nekolu (3leté funkční

          období).

     2) Návrh půdorysů přístavby Mateřské školy v Nezvěsticích a stávající budovy MŠ (rozvržení

          jednotlivých místností a jejich využití) zpracovaný projektantem a projednaný se zaměstnanci MŠ.

3) Zápis z konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Nezvěstice ze dne

     20.9.2021. Usnesení komise: pro činnost ředitelky MŠ Nezvěstice není vhodná uchazečka.

4) Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Nezvěstice.

5) Uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů – Inisoft s.r.o. (prodloužení

     licence a servisní podpora). Roční poplatek 2 690,-Kč.

6) Plná moc městu Blovice k zastupování obce Nezvětsice (člena SMOČR) na XVIII. Sněmu 21.-

    22.října 2021.

7) Vyjádření obce k náhradě škody (PU č.2021/4367). Odstranění sesuvu opěrné zdi a svahu na dům

     č.p.33 dne 8.7.2021.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Účast na VH Mikroregionu Radyně dne 7.10.2021.

 II. místostarostce:

1) Vyhlásit nové konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky MŠ Nezvěstice.

 

 

 

 

Usnesení schváleno: 5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 68 odběratelům.

Počasí