Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení RO č.65/19.6.2017

3) Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ – žádost obce o uvolnění finančních prostředků, jednání na MŠMT

                                                      –  dopisy od firmy Kaziko a.s. ze dne 10.7 a 24.7.2017

4) Cenové nabídky na práce a dodávky vzduchotechniky do kuchyně ZŠ

5) Dopis zaslaný na ŘSD ČR ohledně řešení zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci I/19

6) Pronájem části pozemku p.č.1156 v k.ú.Nezvěstice

7) Nabídka na celkovou rekonstrukci povrchu akční části tělocvičny

8) Nabídka služeb od společnosti E.ON Energie a.s.

9) Žádost o pronájem obecního bytu

10) Neposkytnutí dotace z dotačního titulu ,,2017 Příspěvek na věcné vybavení” Plzeňského kraje

11) Žádost o příspěvek na konání Úslava rockfestu 2017 – ŠOS promo s.r.o. Komenského 548, Šťáhlavy
12) Žádost o vytvoření společného školského obvodu MŠ a ZŠ – Obec Kornatice

13) Účetní závěrka MŠ Nezvěstice k 30.6.2017

14) Usnesení okresního soudu Plzeň-jih ve věci podatele …………., Nezvěstice ……………

15) Přípravné projektové práce na akci Nezvěstice – kanalizace II.etapa

16) Zápis ŘSD ČR z předání stavby I/19 Nezvěstice, most č.19-006

17 Dotace PK – Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v PK 2017

18) Protokol o jednání před soudem – Mazeppa s.r.o.

19) Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě – Techem spol.s.r.o.

20) Oznámení o uzavření letní restaurace pro veřejnost – 5.8.2017

21) Nákup dopravního automobilu pro JSDHO, Nezvěstice – vyhodnocení nabídek

22) Lis na ovoce – dodán nový v rámci reklamace

 

RO bere na vědomí:

1) Žádost obce zaslanou na MŠMT dne 4.7.2017 o uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu na akci ,,Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ” ve výši 19 735 364,52 Kč.

2) Cenové nabídky na práce a dodávky vzduchotechniky do kuchyně ZŠ: THERMOLUFT KT s.r.o. – 985 591,40 Kč bez DPH, Kaziko a.s. – 1 195 349,10Kč bez DPH.,  ST KLIMA, s.r.o. – 1 015 864,00 Kč bez DPH.

3) Dopis zaslaný na ŘSD ČR ohledně řešení zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci I/19 (ZO ukládá RO bod č.3/usnesení č.14/26.6.2017).

4) Nabídka na celkovou rekonstrukci povrchu akční části tělocvičny za cenu 152 910,-Kč – p.Hynek Ibr, 

    Plovoucí podlahy Plzeň.

5) Žádost o pronájem obecního bytu – pí………………, Šťáhlavice …………..

6) Neposkytnutí dotace Plzeňského kraje obci Nezvěstice z dotačního titulu ,,2017 Příspěvek na věcné  

    vybavení” . Důvod neposkytnutí – v roce 2017 poskytnuta dotace na nákup dopravního automobilu.

7) Usnesení okresního soudu Plzeň-jih ve věci podatele ……………. , Nezvěstice  ……….. proti obci Nezvěstice, o odstranění stavby takto:  řízení se zastavuje, postoupeno MěÚ Starý Plzenec – stavební úřad.

8) Zápis ŘSD ČR z předání stavby I/19 Nezvěstice, most č.19-006 zhotoviteli Ekotech Hořovice s.r.o. Realizace akce 31.7.2017 – 30.11.2017.

  9) Podání žádosti o dotaci z programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v PK 

      2017 na akci ,,Optická páteř Nezvěstice II.etapa” (připojení zdravotního střediska). Předpokládané

      náklady 217 800Kč s DPH, možnost dotace ve výši 50% nákladů.

  10) Protokol o jednání ze dne  10.7.2017 – žalobce obec Nezvěstice, žalovaný Mazeppa s.r.o. Odročení

      jednání za účelem mimosoudních jednání na den 11.9.2017.

11) Protokol o jednání hodnotící komise ,,Nákup dopravního automobilu pro JSDHO, Nezvěstice”.

12) Dodání a zprovoznění (po reklamaci) nového lisu na ovoce do moštárny.

 

RO neschvaluje:

1) Žádost obce Kornatice o vytvoření společného školského obvodu MŠ a ZŠ Nezvěstice.

2) Realizaci celkové rekonstrukce povrchu akční části tělocvičny v roce 2017 ( náklady do rozpočtu na rok 2018).

 

RO schvaluje:

1) Nabídku firmy THERMOLUFT KT s.r.o., Klatovy na práce a dodávky vzduchotechniky do kuchyně

    ZŠ za cenu 985 591,40 Kč bez DPH.

2) Žádost o pronájem části pozemku p.č.1156 v k.ú.Nezvěstice (10m x 10m) od 1.8. do 30.9.2017 za cenu  

    1200,-Kč/měsíc – Roanda s.r.o., p.Rober Gross.

3) Žádost ŠOS promo s.r.o. Komenského 548, Šťáhlavy o příspěvek na konání Úslava rockfestu 2017              

     ve výši 5000,-Kč

4) Účetní závěrku MŠ Nezvěstice k 30.6.2017.

5) Smlouvu o dílo s Ing.Zdeňkem Černým – projektování vodohospodářských staveb, IĆ:88536254 na  

    akci Nezvěstice – kanalizace II.etapa – přípravné práce.

  6) Uzavření smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě – provádění ročních odečtů služeb v obecních

       nemovitostech (č.p.350, č.p.76 a Olešná č.p.20) s Techem spol.s.r.o.

7) Žádost o uzavření letní restaurace v areálu umělé nádrže pro veřejnost dne 5.8.2017 z důvodu konání

    soukromé akce (svatební oslava).

8) Zrušení soutěže ,,Nákup dopravního automobilu pro JSDHO, Nezvěstice” na základě protokolu                    

     z jednání hodnotící komise.

               

                                                                                                         

 Usnesení schváleno: 5  hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola,  Dana Vaníková

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...