Rada obce bere na vědomí:

1) Uzavření Příkazní smlouvy č.058 -ZPR -21 se spol.Mazeppa s.r.o., IČ 27187039 na administraci

  zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

  na zakázku ,, CAS pro JSDHO Nezvěstice“ za cenu 39 000,-Kč bez DPH.

 

 Rada obce schvaluje:

Rada obce schvaluje:

1) Podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova,

    dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na projekt s názvem „Nezvěstice –

    Obnova místních komunikací“.

 

     2) Podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova –

          dotační titul  117d8210H  – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na

          projekt s názvem „Vybudování workoutového hřiště v obci Nezvěstice“.

Rada obce jmenuje:

1) Komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy

     Nezvěstice ve složení:

předseda – Lukáš Karkoš  – zástupce zřizovatele

členové komise – Mgr.Lada Kotlanová – zástupkyně zřizovatele

                             Lenka Kocová – zástupkyně MŠ Nezvěstice      

                             Bc.Vladimíra Soukupová – zástupkyně KÚPK

                             Mgr.Iveta Němečková – zástupkyně ČŠI

                             Jiřina Horáková – určena Českou školní inspekcí

                             Mgr.Milan Podpera, Ph.D. – určen Českou školní inspekcí

 

Rada obce souhlasí:

1) S účastí odborníků s hlasem poradním při jednání konkursní komise na obsazení vedoucího

    pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Nezvěstice:

přizvaná odbornice – Marcela Kozáková.

 

Rada obce pověřuje:

1) Mgr.Petru Tupou, DiS. tajemnicí konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa

     ředitele/ky Mateřské školy Nezvěstice.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Přípravu veřejného zasedání ZO dne 18.10.2021.

2) Uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Změna č.3 Územního plánu Nezvěstice se zhotovitelem 

    Ing.arch. Miroslavem Jirsou (změna doby plnění díla).

 Usnesení schváleno:  3 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

omluven: Václav Soukup, Ing.arch.Špelinová

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí