Rada obce bere na vědomí:

1) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.6.2021 a 30.9 2021 předložené MŠ Nezvěstice.

2) Zápis z 12. jednání sociální komise ze dne 20.10.2021.

3) Sdělení  HVP, a.s. o poskytnutí pojistného plnění ve výši 927 194,-Kč a ukončení šetření ve věci

     zřícení opěrné zdi na pozemku p.č.728 v k.ú.Nezvěstice.

 4) Oznámení CONTIN s.r.o. o ukončení šetření škody  ze dne 8.7.2021(poškození majetku p………

     vlivem zřícení opěrné zdi). Pojištění obce se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou 

     sesedáním a sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování. Uvedená událost vyhodnocena jako

     škoda bez práva na výplatu pojistného plnění.

5) Sdělení spol. ISKOM  spol. s.r.o. o tom, že nejsou schopni realizovat dílo ,,Oprava schodiště ke

     kostelu – II.etapa obnovy centra obce“ dle původní nabídky (Usnesení RO č.63/21.7.2021) a tudíž

     neuzavře s obcí smlouvu o dílo na zhotovení stavby.

5) Uzavření SoD na dílo ,,Oprava schodiště ke kostelu – II.etapa obnovy centra obce“ se spol. LS stavby

    s.r.o. cena díla 1 018 578,00 Kč s DPH. Realizace do 30.6.2022.

6) Posouzení zákonnosti OZV č.1 a 2/2021 obce Nezvěstice od MV ČR. OZV nebyly shledány v

    rozporu se zákonem.

7) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2021 – KÚPK.

8) Žádost o pronájem obecního bytu – ………………….. V současné době není

    žádný byt volný k pronájmu.

9) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 30.9 2021 předložené ZŠ Nezvěstice.

 10) Protokol KÚPK o výsledku veřejnosprávní kontroly  ze dne 29.10.2021 obce Nezvěstice ohledně

     oprávněnosti čerpání finančních prostředků dotačního projektu  ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice

     – část úseku č.1″. Nebylo zjištěno užití dotace v rozporu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí

     účelové dotace č.25172019.

11) Oznámení PK o příspěvku obce Nezvěstice ve výši 97 218,-Kč na dopravní obslužnost v roce 2022.

12) Protokoly ze dne 10.11.2021 z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkových organizací

       obce – MŠ a ZŠ za 1.pololetí 2021.

13) Sdělení KÚPK o stanovení poměrné výše finanč. příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

      v nestátních lesích za rok 2020. Celková výše finančního příspěvku pro obec 106 675,-Kč.

 

Rada obce schvaluje:

1) Výroční zprávu ZŠ Nezvěstice, příspěvkové organizace za školní rok 2020/2021.

2) Podmínky pronájmu letní restaurace a převlékáren v areálu umělé vodní nádrže na sezonu 2022.    

         Pronájem od 1.5.2022 do 30.9.2022, nájemné 15 000,-Kč/sezona + 1000,-Kč za každou pořádanou

         hudební produkci v souladu s OZV č.1/2020, o nočním klidu.

  3) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice  –  ……………..

    do pořadníku na přidělení bytu.

  4) Přijetí opatření k odstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření

    ÚSC Nezvěstice za rok 2021 – KÚPK. Schvalovat rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových

    organizací obce (MŠ a ZŠ) až po schválení účetní závěrky v souladu s vyhl.č. 420/2004 Sb. § 2 odst.

    1 písm. a).

5) Rozpočtové opatření č.4/10.11.2021. Navýšení rozpočtu ZŠ Nezvěstice o 150 000,-Kč (energie,

    příspěvek na stravování pro zaměstnance v roce 2021).

6) Aktualizaci SR MAP II do SR MAP III . Navýšení kapacity MŠ Nezvěstice.

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:

  1) Výkup nově odděleného pozemku p.č.1178/2 v k.ú.Nezvěstice  o celkové výměře 552 m2 v rámci

 výstavby nové cyklostezky za tržní cenu 30 360,-Kč (55,-Kč/m2 ) od vlastníků pozemku –

 ………………….

 

      Ocenění č.181-3/2021- Ing.S.Nesnídal. Náklady spojené s odkupem bude hradit obec Nezvěstice.

 

Rada obce neschvaluje:

  1) Žádost ZŠ Nezvěstice o příspěvek obce (cca 150 000,-Kč/rok) na závodní stravování zaměstnanců

      od roku 2022.

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Zařadit upravený projektový záměr (Navýšení kapacity MŠ) do SR MAP III.

II. stavebnímu technikovi:

1) Připravit podklady pro narovnání vlastnických vztahů (duplicitní zápis vlastníků): p. č. 43/1 a 43/2

    v k.ú.Nezvěstice –  vlastníci: Obec Nezvěstice, ………… Ve prospěch Obce  Nezvěstice  pozemek p.č. 43/2 v k.ú.    

    Nezvěstice o výměře 194m2(zahrada)a ve prospěch ……. pozemek p.č. 43/1 v k.ú.Nezvěstice o výměře 292m2

     (zahrada). Náklady spojené s narovnáním vlastnických vztahů budou hradit obě strany stejným dílem.

    Důvodem narovnání je, že pozemek p.č. 43/2 je využíván jako místní komunikace.

  2) Svolat jednání na místě ohledně žádosti o koupi pozemku p.č.7/5 v k.ú.Nezvěstice (103m2) se všemi

      majiteli sousedících pozemků.

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

omluven: M.Nekola

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí