RO bere na vědomí:

1) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace MZ ,,Oprava polní cesty v Olešné – obec 

    Nezvěstice”. Náklady akce 2 428 500,-Kč, výše dotace 1 699 950,-Kč, realizace v roce 2018.

2) Žádost o podání zprávy a okamžité řešení – p…………., Nezvěstice ……. (přístup                       

    k pozemku č.p.993 v k.ú.Nezvěstice).

3) Předání informací a přístupových hesel do centrálního registru oznámení (zákon o střetu

    zájmů) členům rady obce.

4) Předání informací o projektu Klidný senior předsedkyni SZP pí.E.Tolarové.

   5) Dodatek č.1 k nájemní smlouvě v DKS – p………………………………

 

 

RO schvaluje:

1) Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků

    (navýšení příspěvku na 1000,-Kč za jeden vyřízený přestupek).

2) Nabídku  spol. AQUATEST a.s., Plzeň, IČO:44794843 na pracování hydrogeologického

    posudku dle č. 14.3. výzvy č.8/2016 MŽP k předkládání žádosti o poskytnutí podpory

    (možnost zřízení vrtu – podzemní voda pro ÚV) za cenu 18 000,-Kč bez DPH.

3) Pronájem tělocvičny dne 23.9. – 24.9.2017 (od 19.00 do 10.00 hod.) organizátorům šifrovací

    hry za 200,-Kč/hod.

 

 RO ukládá:

I.stavebnímu technikovi:

1) Řešit žádost o podání zprávy p……………, Nezvěstice …………. (přístup k pozemku č.p.993                       

    v k.ú.Nezvěstice) a zaslat odpověď do 25.9.2017.

2) Řešit průjezdnost místní komunikace č.p.287/5 v k.ú.Nezvěstice (stížnost manželů  

    …………….., Nezvěstice ………..) do 30.9.2017.

 

 

Usnesení schváleno: 5  hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola,  Dana Vaníková

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...