Rada obce bere na vědomí:

1) Územní plán Nezvěstice (textová část) – úplné znění po změně č.3 (návrh)

2) Vrácení části dotace ve výši 141 000,-Kč (tj. vrácení rozdílu mezi poskytnutou a maximální možnou

     nárokovou výší dotace. Projekt ,,Oprava schodiště ke kostelu II. etapa obnovy centra obce“ – dotační

     titul PSOV PK 2021 – Projekty obcí. Uhrazení faktur až po termínu pro Ukončení akce stanoveném

     v dotační smlouvě.

3) Žádost spol. ALIMEX a.s. o navýšení výměry pozemků u pachtovní smlouvy č.90/2014

    v k.ú.Nezvěstice. Část pozemků p.č.1074 na výšení o 5023m2, p.č. 1075 navýšení o 147m2 a pozemky

     p.č.1076 o výměře 260m2,  p.č. 1077 o výměře 56m2 vše v k.ú.Nezvěstice.

 

Rada obce schvaluje:

1) Navržený program jednání.

2) Uzavření Dodatku č.3 Smlouvy o zajištění a provozování veřejných pravidelných linek s Z-Group bus

    a.s.. (noční linka autobusu N92). Navýšení ceny na 43,85 Kč/km (nárůst o 380,-Kč/měsíc) od 1.1.2023.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Informovat ředitele ZŠ a MŠ o aktualizaci Metodického komentáře Lex Ukrajina IV.

2) Zveřejnit záměr na možnost propachtování pozemků p.č.1074, p.č.1075, p.č.1076 a p.č.1077

    v k.ú.Nezvěstice.

3) Projednat s pořizovatelem a zpracovatelem územního plánu úpravy v návrhu  Územního plánu

    Nezvěstice (textová část) – úplné znění po změně č.3 (návrh).

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

omluven: V.Soukup