RO bere na vědomí:

1) Finanční rozvaha, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 –  MŠ Nezvěstice, příspěvková organizace (náklady celkem 5 133 824,30Kč, výnosy celkem 5 154 540,61 Kč).

2) Finanční rozvaha, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 a Inventarizační zpráva za rok 2018 –  ZŠ Nezvěstice, příspěvková organizace.

3) Jednání s ČD ohledně možnosti odkupu nebo pronájmu garáže (pac.č.314) na nádraží ČD.

4) Odborný posudek a zjednodušená PD na ,,Hydrogeologický průzkumný vrt V-3 v katastru obce Žákava” – zpracovatel AQUATEST a.s., Geologická 4, Praha.

5) Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik k záměru ,,Obec Nezvěstice – terénní úpravy na poz.č. 77/4, 77/7, 28/7, 28/4″ v k.ú.Nezvěstice . Požadavek povodí na zpracování hydrotechnického posouzení ovlivnění odtokových poměrů vlivem provedených terénních úprav při průtocích Q100 v Úslavě a Olešenském potoce.

6) Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 4.12.2018.

7) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 a celkové vyúčtování výpočtu ceny na rok 2019 předložené Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti (zřízení věcného břemene – dotčené pozemky parc.č.670/3 a parc.č. 670/20 v k.ú.Nezvěstice v rámci stavby ,,Nezvěstice – kanalizační přípojky, na stoce: kanalizační stoky  A – část 3, AH, AI, AJ, AK) mezi obcí Nezvěstice (budoucí oprávněný) a České dráhy, a.s. (budoucí povinný). Předpokládaná jednorázová náhrada bez DPH ve výši 26 900,-Kč Kč bez DPH.

 2) Prodej a odkup pozemků:
k.ú. Nezvěstice

  • pozemek p.č. 712 – odkoupení podílu soukromých osob 100 Kč/m2
  • pozemek p.č. st. 578 – odprodej Českému svazu chovatelů  53 Kč/m2
  • pozemek p.č. 538/57 – odprodej soukromým osobám  53 Kč/m2

 k.ú. Olešná u Nezvěstic

  • část pozemku p.č. 314/2 – odprodej soukromým osobám 140 Kč/m2

3) Podání žádostí o dotace od MMR ČR z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019: 

a) Podpora obnovy místních komunikací (Oprava místních komunikací na Vartě). Náklady cca 2 062 000,-Kč, dotace max. 70%.

b) Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů (Obnova komunikace a zeleně na hřbitově) Náklady cca 398 000,-Kč, dotace max.70%.

    (změna usnesení RO č.6/16.1.2019,  Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení bod č.1)

4) Úpravu ceny vodného a stočného od 1.1.2019: vodné  44,59 Kč s DPH/m3, stočné 26,23 Kč s DPH/m3.

 

 RO schvaluje:

1) Zařazení žádosti o pronájem obecního bytu do pořadníku – manželé …………….

2) Zařazení žádosti o pronájem obecního bytu v DKS Nezvěstice do pořadníku – manželé ………………., Nezvěstice …….

3) Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Nezvěstice za rok 2018 v částce 20 716,31 Kč do rezervního fondu 10 716,31 Kč a fondu odměn 10 000,- Kč.

4) Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Nezvěstice za rok 2018 v částce 10 378,00 Kč do rezervního fondu 2 378,00 Kč a fondu odměn 8 000,00 Kč.

5) Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Plzeňského kraje ,,Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019,, na akci ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice – lávka přes řeku Úslavu”.

6) Zatím nepodávat žalobu na vrácení částky  14.603,- Kč (do tří let, tj. do června 2019 – oprávněnost žaloby je opřena  o rozhodnutí ERÚ ze dne 25.9.2018, ale soudní rozhodnutí  v obdobných případech k dispozici zatím není).

7) Podání žádosti o dotaci z PSOV 2019 (titul Projekty obcí) na akci ,,Udržovací a stavební úpravy objektu č.p.277″. Celkové náklady akce 765 000,00Kč, požadovaná dotace 500 000,00Kč.

8) Výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018.

9) Po jednání a dohodě s vedením spol.Alimex Nezvěstice, a.s. navýšení nájemného u pronajatých obecních pozemků společnosti na 2200,-Kč/ha/rok.

RO ukládá:

I.stavebnímu technikovi:

1) Řešit žádost o odkoupení pozemku 398 v k.ú.Nezvěstice ……………… Na pozemku je budova bez č.p. nebo e.č., která není zapsána na LV.

2) Nechat zpracovat hydrotechnické posouzení dle požadavků  Povodí Vltavy, státní podnik k záměru ,,Obec Nezvěstice – terénní úpravy na poz.č. 77/4, 77/7, 28/7, 28/4″ v k.ú.Nezvěstice.

 Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Miloslav Nekola, Václav Soukup

 Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí