Rada obce bere na vědomí:

1) Podání čestného prohlášení obce na SFŽP o způsobu zajištění budoucího provozu investice

    v souvislosti s žádostí o spolufinancování projektu ,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV

    – CZ.1.02/1.1.00/12.15266 v rámci Operačního programu životního prostředí. Vodohospodářská

    infrastruktura bude nejméně po dobu deseti let od ukončení realizace akce provozována v rámci

    vlastnického modelu.

2) Cenová nabídka ProMinent Dosiertechnik CS, spol.s.r.o. na servis a zařízení – nastavení

    automatického systému provozu při připojení vrtu V3 v obci Nezvěstice za cenu 52 630,-Kč

    bez DPH.

3) Konání VH MiR Radyně 14.12.2021 a Návrh rozpočtu MiR na rok 2022 (příjmy 341 000,-Kč a

    výdaje 491 000,-Kč).

 

Rada obce schvaluje:

       1) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice  –  ………………………., Blovice

    do pořadníku na přidělení bytu.

     2) Změnu zápisu MŠ do školského rejstříku – nejvyšší povolený počet žáků od 1.11.2021 na 74 a

         nejvyšší povolený počet stravovaných žáků 48.

     3) Uzavření MŠ Nezvěstice, příspěvkové organizace od 23.12.2021 do 1.1.2022.

   4) Udělení odměny podle z.143/1992 Sb. a NV ČR č.251/1992 Sb. ředitelce MŠ Nezvěstice.

5) Zrušení kulturního programu a vánočních trhů k rozsvícení vánočního stromu dne 28.11.2021

    z důvodu vyhlášení opatření proti onemocnění covid-19.

6) Souhlas obce s umístěním zařízení distribuční soustavy a s provedením stavby ,,Nezvěstice, PM,

     p.č.835 – vVN“ zak č.IZ – 12-0001067″ ( plánovaná  kruhová křižovatka).

 

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Předložit finančnímu výboru k projednání návrh rozpočtu obce Nezvěstice na rok 2022 a                                                                                             

  střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023-2024

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí