Usnesení RO č.70/20.9.2017

RO bere na vědomí:

1) Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 28.6. a 29.8.2017

2) Pozvánku na valnou hromadu Mikroregionu Radyně dne 21.9.2017 od 16.30 hodin na OÚ 

    Nezvěstice.

3) Neposkytnutí dotace z dotačního titulu  Plzeňského kraje ,,Odstraňování havarijních stavů              

    a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017″ na výměnu oken v ZŠ.

4) Neposkytnutí dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje ,, Dotační titul vodohospodářské

    infrastruktury 2017″ na prodloužení splaškové a dešťové kanalizace v Olešné.

5) Oznámení KÚPK o zahájení přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 ve dnech 13.11 –

    16.11.2017.

6) Nabídky na dodávky energií pro Obce Nezvěstice od 1.1.2018 – Energie Pro, ČEZ, E.ON 

    Energie a.s., ČEZ Prodej, a.s..

7) Sběr nebezpečných odpadů ve dnech 11.10.- 12.10.2017.

8) Výzvu územního odboru IROP na doplnění žádosti o dotaci -,,Nezvěstice – nástavba a 

     přístavba ZŠ II etapa”.

9) Rozhodnutí o poskytnutí dotace -014D241007065 Nezvěstice od GŘ HZS ČR (nákup 

    dopravního automobilu pro JSDHO) ve výši 441 220,50 Kč.

 

RO schvaluje:

1) Finanční dar od rodičů dětí navštěvujících MŠ Nezvěstice, příspěvkovou organizaci ve výši

    350,-Kč/dítě.

2) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-12-0005160/VB/001 mezi obcí Nezvěstice (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., Omexon GA Energo s.r.o. (oprávněná).  Stavba zařízení distribuční soustavy dle smlouvy o smlouvě budoucí č.IE-12-0005160/VB1 ze dne 26.8.2014.

3) Žádost o dotaci za zřízení kanalizační přípojky: 

č.sml. : 5) …………………………………….. – 31 925,-Kč.

4) Ukončení smlouvy na dodávku energií se společností Energie Pro k 31.12.2017 a uzavření

    smlouvy na všechna odběrná místa elektřiny a plynu ve správě obce se společností ČEZ, 

    Prodej a.s. od 1.1.2018 ( nejvýhodnější nabídka cen energií pro obec).

5) Pořízení vánoční výzdoby na sloupy veřejného osvětlení před ZŠ za cenu do 40 000,-Kč.

 

RO neschvaluje:

1)  Žádost o dotaci za zřízení kanalizační přípojky na RD postavený na pozemku p.č…………. – 

     …………………………..( dotace se neposkytuje na přípojky k novostavbám). 

  2) Nabídku na dodání a provoz mobilního rozhlasu os společnosti Neogenia s.r.o.

 

RO ukládá:

I.starostovi:

1) Ve spolupráci s RRA  zajistit doplnění žádosti o dotaci -,,Nezvěstice – nástavba a 

     přístavba ZŠ II etapa”.

II.místostarostce:

1) Zajistit sběr nebezpečných odpadů ve dnech 11. – 12.10.2017.

     Usnesení schváleno: 5  hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola,  Dana Vaníková

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...