Rada obce bere na vědomí:

1) Předložené zpracované úpravy Územního plánu Nezvěstice – změna č.3  – Ing.arch. M.Jirsa.

Rada obce schvaluje:

 1) Příspěvek ve výši 6000,-Kč pro Spolek zdravotně postižených na činnost v roce 2022.

 2) Příspěvek ve výši 30 000,-Kč pro ZO ČSCH Nezvěstice na činnost organizace v roce 2022.

 3) Pronájem letní restaurace v areálu umělé nádrže na sezonu 2022  – ………………., …………., IČ:09083022.

     Návrh smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání.

 4) Pronájem bytu č.12 v DKS Nezvěstice č.p.350 od 1.1.2022 –  …………………., bytem Nezvěstice č.p. …………..

  5) Uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.2.2021 se spol. Adestik s.r.o. na akci ,,Přístavba mateřské

       školy v Nezvěsticích – Zpracování projektové dokumentace“. Prodloužení termínu zpracování dokumentace ve

        stupni DUPS včetně žádosti a její projednání o 1 měsíc do 24.1.2022  z důvodu přerušení provozu firmy kvůli

         nákaze COVID-19.

 6) Ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2021 s pí……………….., Nezvěstice ………… na část nebytových  

     prostor v přízemí OÚ Nezvěstice č.p.277.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí