Usnesení RO č.71/11.10.2017

RO bere na vědomí:

1) Informace p.Soukupa o vnitřní konektivitě ZŠ a připojení k internetu (I.a II. etapa přístavby ZŠ).

2) Dopisy od firmy Kaziko a.s. ze dne 20.9. a 6.10.2017 a odpověď obce na tyto dopisy ze dne 

    10.10.2017.

3) Protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly od KÚPK, odboru regionálního rozvoje 

      dne 20.9.2017  akce ,,Rekonstrukce obecní budovy č.p.76″-  nedostatky nebyly zjištěny.

   4) Informace p.Polívky (starosta obce Žákava) o záměru vybudovat stezku pro chodce a cyklisty 

       (cyklostezka podél komunikace 1777/III).

5) Nabídku DOMOZA projekt s.r.o., Plzeň na zpracování výběrového řízení na dodavatele na akci  

   ,,Oprava polní cesty v Olešné – obec Nezvěstice” za cenu 30 000,-Kč bez DPH.

 

RO schvaluje:

1) Nabídku na odvětrání únikové cesty – Bruml, Petr – vzduchotechnika, s.r.o. – 105 056,-Kč s DPH.

2) Nabídku na rozšíření systému měření a regulace řízení plynové kotelny a vytápění v ZŠ – Omega 

      elektro Plzeň, s.r.o. (44 907,-Kč)

3) Předložený návrh rozpočtu 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ 2019-2020 ředitelem 

    ZŠ Nezvěstice -příloha č.1 usnesení RO č.71/11.10.2017.

ZŠ – Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

4) Smlouva o výpůjčce části pozemku p.č.735 (6m2) od Truhlářství Domino v.o.s. pro účel

    umístnění autobusové zastávky v rámci projektu ,,Modernizace autobusových čekáren v

    obcích Mikroregionu Radyně”.

5) Uhrazení mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Radyně ve výši 23 222,14 Kč na

     pořízení autobusové čekárny – rozpočet obce na rok 2018.

6) Pronájem bytu č.4 v DKS Nezvěstice od 1.11.2017 – pí…………………….., …………………

   7) Zveřejnění oznámení o podmínkách pronájmu letní restaurace v areálu umělé vodní nádrže na  

       sezonu 2018 – nájem na dobu určitou 1.6.2018 – 30.9.2018, nájemné min. 20 000,-Kč/sezona.

8) Pojištění jednotky SDH obce dle nabídky HVP, a.s. – příloha č.2 usnesení RO č.71/11.10.2017.

9) Žádost o dotaci za zřízení kanalizační přípojky: 

č.sml. : 6)………………………. – 13 425,-Kč.

10) Nabídku spol. MAZEPPA s.r.o., Plzeň  na zpracování výběrového řízení na dodavatele na akci  

    ,,Oprava polní cesty v Olešné – obec Nezvěstice” za cenu 14 500,-Kč bez DPH.

11) Dohodu ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací předloženou spol.

      Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. – pro rok 2018 nájem z vodného 55 000,-Kč a nájem

      ze stočného 85 000,-Kč.

RO ukládá:

I.starostovi:

1) Zúčastnit se jednání k akci ,,I/19 Nezvěstice, humanizace průjezdního úseku” dne 20.10.2017              

     v místě sídle ŘSD ČR, Plzeň.

 

II.místostarostce:

1) Zajistit sběr objemných odpadů dne 17.10.2017.

     Usnesení schváleno: 4  hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...