Rada obce bere na vědomí:

1) Platové výměry s účinností od 1.1.2022 pro ředitele ZŠ a ředitelku MŠ v souladu s nařízením vlády

    č.420/2021 Sb.

 

Rada obce schvaluje:

1) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 15 000,-Kč od Nadačního fondu Podpora technického

     vzdělávání v Plzeňském kraji na nákup stavebnic a zajištění činnosti technického kroužku ve

     školní družině.

2) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 3 762,-Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci

     charitativního projektu Obědy pro děti (stravné pro 1 žáka od 10.1.2022 do 30.6.2022).

3) Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi obcí Nezvěstice a ……………………….

    Obec Nezvěstice má vůči firmě ………………………………, IČ: 75511801

    pohledávku z titulu úhrady spotřebované el.energie v bufetu koupaliště v Nezvěsticích dle

   uzavřené nájemní smlouvy v celkové částce 15 000,-Kč (fa č.51/2017). Firma …………………….., IČ: 75511801

    má vůči Obci Nezvěstice pohledávku za přenechané vybavení bufetu na koupališti v celkové částce 15 000,-

   Kč (stůl dřevěný 6 ks a lavice dřevěná 14 ks).

4) Udělení odměny podle NV ČR č.251/1992 Sb. řediteli ZŠ Nezvěstice.

5) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice  –  ……………………, …………………………

     do pořadníku na přidělení bytu.

 6) Žádost o dotaci za zřízení kanalizační přípojky na veřejné části a částečné krytí nákladů

   na pořízení požadované revizní šachty při akci ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ 

   Č.sml.:  1/2022  …………………………………….. – 12 725,-Kč.

 7) Žádosti o dotaci na částečné krytí nákladů na pořízení přečerpávací stanice při akci 

   ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“

   Č.sml.:  2/2022 ………………………………. – 15 000,-Kč.

 8) Uzavřít Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady č.190/2005 Sb.

     se společností  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO:49356089 (uvedení smlouvy do souladu 

     se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech a nový ceník  pro rok 2022).

 9) Pronájem nebytových prostor v objektu č.p.277 v I.NP o celkové výměře 14m2 od 1.1.2022           

                ……………………, ……………………, IČO: 67099157 na provozování pedikúry a manikúry.

                   Nájemné včetně služeb ve výši 1 650,-Kč/měsíc.

 

Rada obce ukládá:

I. starostovi:

1) Jmenovat členy hodnotící  komise (výběrové řízení na dodavatele CAS 7.1.2022 v 8.00 hod.).

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí