Usnesení RO č.72/30.10.2017

RO bere na vědomí:

1) Informace stavebního technika k  bodu č.3 programu.

2) Dodatek č.4 ke SOD s firmou KAZIKO a.s. na akci ,,Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ –    

    I.etapa”. Cena díla ve znění dodatku 22 743 612,30Kč bez DPH,  zbývá k fakturaci                                        

    3 209 682,64Kč bez DPH. 

3) Technickou studii I/19 Nezvěstice, průtah zpracovanou spol. AF-CITYPLAN s.r.o. pro ŘSD ČR.

4) Žádost ………………………o možnost vjezdu na pozemek ……………………… v k.ú.Nezvěstice

     v jeho vlastnictví přes obecní pozemky č.278/81 (orná půda) a 273/7 (zahrada) v k.ú.Nezvěstice.

5) Zápis z jednání stavební komise dne 26.10.2017. Příloha č.2 usnesení RO č.72/30.10.2017.

   6) Převzetí nového vozidla FIAT DUCATO a předání k užívání SDH Nezvěstice 28.10.2017.

 

 

RO schvaluje:

1) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č.728 v k.ú.Nezvěstice (125m2) ze dne

    25.11.2014 mezi obcí Nezvěstice a p…………………….., IČO:66882095. Nájem na dobu určitou

   od 1.11.2017 do 31.12.2020. Nájemné ve výši 1500,-Kč/měsíc.

2) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu prostor určených k podnikání ze dne 15.5.2017 (zdravotní 

    středisko – pí…………………(fyzioterapie) – od 1.11.2017 pouze ve středu, nájem včetně služeb

    4350,-Kč/rok).

3) Plánovací smlouvu mezi obcí Nezvěstice a ………………………………, ………………………………………  

    Vybudování a financování nové veřejné infrastruktury pro pozemky pro výstavbu pro bydlení              

    na p.p.č. 3/2, 3/1 a p.č. 7/2 v k.ú.Olešná u Nezvěstic. Příloha č.1 usnesení RO č.72/30.10.2017.

4) Rozpočtové opatření č.6/2017 – příloha č.3 usnesení RO č.72/20.10.2017. Stavy bankovních účtů

     k 30.10.2017 cca 12 690 000,-Kč.

5) Přijetí dotace ve výši 108 900,-Kč od Plzeňského kraje na realizaci projektu „Optická páteř  

     Nezvěstice II.etapa“.

 

 

RO neschvaluje:

1) Nabídka na inzerci v publikaci ,,Pozor drogy” od IPA-ZC.

 

RO ukládá:

I.starostovi:

1) Spolupracovat s obcí Žákava na zpracování PD k projektu obce Žákava ,,Žákava – stezka pro  

    chodce a cyklisty” podél komunikace 1777/III (prodloužení cyklostezky ke koupališti).

2) Uzavřít smlouvu č.4/2017 s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace z dotačního 

    programu„Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském 

    kraji 2017 – 3. kolo“

 

Usnesení schváleno: 5  hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola, Dana Vaníková

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...