Rada obce bere na vědomí:

1) Zápis z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Nezvěstice

    ze dne 11.1.2022.

2) Výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  „CAS pro JSDHO Nezvěstice“. Rozhodnutí

     o vyloučení účastníka zadávacího řízení ,,Společnost MOTO – TRUCK“. Zaslání výzvy účastníkům řízení ke vzdání se námitek v zájmu urychlení vypsání nového výběrového řízení.

3) Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2021 předložený knihovnicí.

 

Rada obce schvaluje:

1) Usnesení komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

          ředitele/ky  Mateřské školy Nezvěstice ze dne 11.1.2022 : pro činnost ředitelky MŠ Nezvěstice není 

          vhodná uchazečka.

2) Členy hodnotící komise (výběrové řízení na realizaci akce ,,I/19 Nezvěstice – průtah“) – Ing.P.Boukal,

     Ing.R.Giebel, náhradníci: Ing.L.Hrdina, Ing.arch.E.Špelinová.

3) Výroční zprávu za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.,

   o svobodném přístupu k informacím.

4) Podání žádosti o dotaci z PSOV 2022 (titul Projekty obcí) na akci ,,Park u kostela –

   III.etapa obnovy centra obce“.

5) Podání žádosti o dotaci z programu PK ,,Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce

    2022″ na výměnu světel v tělocvičně.

 

Rada obce rozhodla:

1) Vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Nezvěstice.

     Náležitosti vyhlášení konkursu, podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního

     řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny v příloze č.3, která

     je nedílnou součástí usnesení č.73/12.1.2022.

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

omliuven: V.Soukup

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí