Rada obce schvaluje:

1) Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě a Dohodu o umístění stavby – č.IV-12-0018790/SOBS VB/01 Nezvěstice, PM, p.č.1080, KNN mezi Obcí Nezvěstice(povinnaá) a  ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín (budoucí oprábněná). Umístění stavby distribuční soustavy – zemní kabel vedení NN, rozpojovací jistící skříň v pilíři na pozemku par.č.1028, v k.ú.Nezvěstice ve vlastnictví obce Nezvěstice. Předpokládaný rozsah omezení VB činí 5,2M2/8,6bm, 0,2m2(skříň). Jednorázová náhrada ve výši 2000,-Kč.

2) Pokrytí ztráty MŠ Nezvěstice za rok 2021 ve výši 21 447,86 Kč z rezervního fondu organizace.

 

 

Rada obce jmenuje:

1) Komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy

     Nezvěstice.

Rada obce souhlasí:

1) S účastí odborníků s hlasem poradním při jednání konkursní komise na obsazení vedoucího

    pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Nezvěstice.

 

Rada obce pověřuje:

1) Mgr.Petru Tupou, DiS. tajemnicí konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa

     ředitele/ky Mateřské školy Nezvěstice.

 

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí