RO bere na vědomí:

  1) Vyčíslená škoda ředitelem ZŠ ve výši 173 772,-Kč způsobená zatékáním do budovy ŽS při realizaci 

     akce  ,,Nástavba a přístavba ZŠ – I.etapa”.

2) Návrh rozpočtu na rok 2018 a Střednědobého výhledu na období 2019 -2020 obce Nezvěstice.

   3) Valná hromada Mikroregionu Radyně dne 7.12.2017. Návrh rozpočtu na rok 2018 a Střednědobého

       výhledu na období 2019 -2020 Mikroregionu Radyně.

4) Žádosti o pronájem letní restaurace v areálu umělé nádrže na sezonu 2018 – ……………………………

5) Otevírání a hodnocení nabídek dne 6.12.2017 akce ,,Oprava polní cesty v Olešné – Obec Nezvěstice”.   

    Výběrová komise – Ing.Giebel, Ing.L.Hrdina, Ing.Z.Hrubý.

6) Záznam z jednání ze dne 20.10.2017 ,,I/19 Nezvěstice – průtah – technická studie”, projednání

     analytické části – ŘSD Správa Plzeň.

7) Zápis ze dne  24.11.2017 z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2017 Krajským

     úřadem Plzeňského kraje, odborem ekonomickým (nebyli zjištěny chyby a nedostatky).

8)  Žádost o dotaci ve výši 100 000,-Kč na činnost na rok 2018 – TJ Sokol Nezvěstice.

9)  Zápis z 19. jednání kontrolního výboru dne 25.10.2017.

10)  Předložený rozpočet JSDHO na rok 2018 a plán činnosti na rok 2018.

11) Provoz zubní ordinace Nezvěstice do 31.12.2017.

 

RO schvaluje:

1) Dodatek č.12 smlouvy o převzetí a odstranění odpadu č.7400 400,  ceník platný od 1.1.2018 – Marius

    Pedersen a.s..

2) Dodatek č.2 k nájemní smlouvě platný od 1.12.2017- byt.č.5 v DKS, …………. (zrušení ustanovení

    Dodatku č.1).

3) Navýšení rozpočtu ZŠ Nezvěstice na rok 2017 o 150 000,-Kč (malířské práce I.a II.NP, nábytek                      

    a koberce do sborovny, ředitelny, místnosti zást.ředitele, ekonomky…).

4) Členy školské rady pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 – Ing.J.Hrdina, p.M.Nekola.

5) Dotaci ve výši 15 000,- Kč pro Iron Monument Club v Plzni na částečnou úhradu nákladů na akci  

    ,,Mikulášský parní vlak do pekla v Nezvěsticích” konanou dne 9.12.2017.

6) Návrh rozpočtu MŠ Nezvěstice na rok 2018 a Střednědobého výhledu na období 

    2019 -2020 MŠ Nezvěstice.

   7) Provedení finanční kontroly, příspěvkových organizací obce ZŠ a MŠ do 15.12.2017.

   8) Energie Pro – akceptace výpovědi smlouvy na dodávku elektřiny a plynu k 31.12.2017.

9) Žádost ředitele ZŠ o změnu zápisu v rejstříku škol. Navýšení kapacity školní jídelny z 300 na 400

     stravovaných žáků od 1.1.2018.

10) Finální dokument MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Plzeň (Vybudování nástavby a přístavby ZŠ II.etapa – Půdní vestavba učebny přírodopisu a matematiky, učebny vaření, učebny informatiky včetně vybavení, celkové náklady 12 468 000,-Kč, očekávaný termín realizace 2017-2019).

11) Ceník svozu a odstranění komunálního odpadu a separovaných složek od 1.1.2018 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

12) Žádost o uzavření MŠ Nezvěstice – 27.- 29.12.2017.

13)  Rozpočtové opatření č.7/2017 – příloha č.1 usnesení RO č.74/29.11.2017.

14) Od 1.1.2018, kdy nebude  provozovat zubní ordinaci v Nezvěsticích MUDr.Harnochová, nepožadovat hrazení nájemného a služeb v pronajatých nebytových prostorech a zatím neukončovat nájemní smlouvu (MUDr.Harnochová se bude snažit najít nového lékaře k provozování ordinace).

 

I.starostovi:

1) Projednat s JUDr.Šindelářovou postup právních kroků ohledně nedodržení SOD firmou Kaziko a.s. při akci ,,Nástavba a přístavba ZŠ – I.etapa”.

2) Určit členy kontrolní skupiny k provedení finanční kontroly příspěvkových organizací obce ZŠ a MŠ a stanovit termíny kontrol.

3) Jmenovat inventarizační komisi pro rok 2017.

II.místostarostce:

1) Připravit návrh úpravy Zřizovací listiny JSDHO Nezvěstice k projednání zastupitelstva obce -březen/2018.

 

    Usnesení schváleno: 4  hlasy

 

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...