Rada obce bere na vědomí:

1) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 předložené MŠ Nezvěstice.

2) Poškození lávky přes řeku Úslavu graffity. Žádost Policie ČR o vyčíslení způsobené škody.

    Událost nahlášena Hasičské vzájemné pojišťovně (PU č.2022/398).

3) Kontrolu dokumentace k zadání výběrového řízení na realizaci akce ,,I/19 Nezvěstice – průtah“ (1.etapa realizace – 2022, 2.etapa realizace – 2023, 3.etapa (kruhová křižovatka) realizace – 2024). Uzavření smlouvy o společném zadání veřejných zakázek a společné realizaci mezi ŘSD ČR a Obcí Nezvěstice na stavbu ,,I/19 Nezvěstice- průtah“.

4) Možnost zapojení obce do společného projektu Mikroregionu Radyně na zřízení nabíjecí stanice pro elektrokola.

 

Rada obce schvaluje:

1) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Nezvěstice (povinná) a  GasNet, s.r.o.,            IČ 27295567, se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (budoucí oprávněná). Umístění plynárenského zařízení ,,PREL, Nezvěstice, Plynovodní přípojka, číslo stavby: 8800093908″ v celkové délce 2,29m na pozemku par.č.647, v k.ú.Nezvěstice ve vlastnictví obce Nezvěstice (GP č.861212/2021 ze dne 3.11.2021, který vyhotovil GSP, spol.s.r.o.). Jednorázová úplata za zřízení VB v celkové výši 1210,-Kč včetně DPH.

2) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0016297/VB/001 Nezvěstice, PM, p.č.40/5, kNN – č.IV-12-0018790/SOBS mezi Obcí Nezvěstice (povinná) a  ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín (budoucí oprávněná). Umístění stavby zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemcích par.č.41/4, v k.ú.Olešná u Nezvěstic a parc.č. 647 v k.ú.Nezvěstice ve vlastnictví obce Nezvěstice. Rozsah VB činí 73,72bm/43,72m2 (GP č.850, 243-86/2021). Jednorázová náhrada ve výši 1000,-Kč bez DPH.

3) Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku (Olešná č.p.20) jeden den v týdnu (sobota) od 1.3.2021 na dobu neurčitou pí…………….(karboxiterapie) – nájem včetně služeb 8 052,-Kč/rok.

4) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje Adaptační opatření v ochraně přírody 2022 – Dotační titul č.2: Výsadba dřevin, obnova nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů dřevin. Výsadba 41 ks stromů (alej podél železniční trati, podél cyklotrasy a na bývalé skládce).  Celkové náklady cca 241 274,-Kč s DPH (dotace max.100 000,-Kč).

5) Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související č.sml.4000243205 mezi GasNet, s.r.o., IČO: 27295567 (vlastník plynár. zařízení) a Obcí Nezvěstice (stavebník). Přeložka plynár. zařízení vyvolána realizací stavby ,,Přístavba a stavební úpravy mateřské školy“.

Rada obce neschvaluje:

1) Zapojení obce do společného projektu Mikroregionu Radyně na pořízení elektronické úřední desky.                     

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Zúčastnit se jednání Mikroregionu Radyně dne 14.2.2022 ohledně informací a podmínek k     

    připravovaným společným projektům obcí.

2) Zaslat vyjádření Policii ČR o vyčíslení způsobené škody (lávka – graffity).

3) Svolat členy Stavební komise k projednání PD na ,,Přístavbu a rekonstrukci MŠ̓̓ ̓̓̓ ̓- 16.2.2022.

4) Zúčastnit se schůzky ohledně informací k výstavbě přestupního terminálu Nezvěstice – Správa

    železnic Plzeň.

5) Zajistit realizaci nového bezbariérového vstupu do budovy zdravotního střediska (nové vstupní dveře

    do budovy od parkoviště v místě současného okna, bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav a

    finančních nákladů).

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí