RO bere na vědomí:

1) Podané informace od p…………………, ohledně jeho záměru na rozšíření stávajícího  

     provozu kavárny (pronájem celého přízemí č.p.76 včetně knihovny nebo koupě celého obecního           

   domu č.p.76, nalezení většího prostoru nebo pozemku).

2) Zpráva o posouzení hodnocení nabídek ,,Oprava polní cesty v Olešné – Obec Nezvěstice”. Nejnižší 

    nabídková cena 2 774 157,10 Kč bez DPH – BP STAVBY CZ s.r.o., IČ 25201506.

3) Žádost obce o vyplacení odpočtu daně ve výši 138 399,-Kč z důvodu změny účelu použití vodní 

     umělé nádrže v Nezvěsticích (1/10 z 1 383 990,-Kč).

4) Pozvánka na VH Mikroregionu Radyně 19.12.2017.

 

RO schvaluje:

1) Výroční zprávu ZŠ Nezvěstice, příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017

2) Návrh Příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP, manažerské řízení přípravy a realizace projektu ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV – II.etapa” – Ing.Zdeněk Havel, IČ:06180965. Cena díla 300 000,-Kč, podání žádosti do 18.1.2018. Příloha č.1 usnsení RO č.75/11.12.2017.

3) Žádosti o dotace SDH Nezvěstice – Pěkná hodinka 2017 – 5000,-Kč a Staročeské Máje 2018 –  50 000,-Kč.

4) Návrh zprávy o uplatnění Zásad územního rozvoje PK ve znění Aktualizace č.1 – Odbor regionálního rozvoje PK.

5) Rozpočet JSDHO Nezvěstice na rok 2018 ve výši 70 000,-Kč.

6) Půjčení obecního vozu FIAT Ducato (RZ:PMU 65-17), které není určeno jako vozidlo v rámci požární ochrany SKI klubu Nezvěstice na lyžařský zájezd do Itálie ve dnech 20.1. -27.1.2017.  SKI klub si bude hradit provozní náklady.

 

RO neschvaluje:

1) Pronájem prostor místní knihovny k rozšíření provozu kavárny p………..Odůvodnění rozhodnutí:  knihovna byla v roce 2011 přemístěna do nově zrekonstruovaných prostor  v přízemí budovy za pomoci dotace Plzeňského kraje v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova a v roce 2015 byl před budovou knihovny upraven terén pro bezbariérový vstup. V roce 2016 byly osazeny nové dveře pro imobilní návštěvníky. Současné prostory kavárny byly v roce 2016 také nově zrekonstruovány za přispění dotace od Plzeňského kraje ve výši 220 000,-Kč  (celkové náklady 368 894,-Kč). V současné době obec nedisponuje prostorem, který by lépe vyhovoval provozu obecní knihovny než současný, neuvažuje o prodeji celé obecní budovy č.p.76 ozemky zvažované p………. ke koupi ve středu obce (za zastávkou ČSAD) nejsou v současné době určeny k podnikání. Na tyto pozemky ve středu obce se počítá se zadáním na vypracování architektonické studie.

2) Kondiční jízdy do Itálie novým osobním automobilem FIAT Ducato (RZ:6P38558), dle plánu činnosti JSDHO Nezvěstice -leden/ 2018.

Odůvodnění rozhodnutí: Vozidlo bylo pořízeno za pomoci dotací od Ministerstva vnitra (441 220,50 Kč)  a Plzeňského kraje (300 000,-Kč) pro účely JSDHO (požární ochrana).  Kondiční jízdou je míněn lyžařský zájezd pořádaný SKI Klubem Nezvěstice ve dnech 20.1-27.12018. Tato akce nesplňuje podmínky kondiční jízdy JSDHO (požární ochrana) viz.Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017 a Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.33122017 mezi Plzeňským krajem (poskytovatel) a Obcí Nezvěstice (příjemce).

 

I.starostovi:

1) Zajistit konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice dne 18.12.2017.

2) Uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky ,,Oprava polní cesty v Olešné – Obec Nezvěstice” se společností BP STAVBY CZ s.r.o..

 

Usnesení schváleno: 5  hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola, Dana Vaníková

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...