Přítomni: p.Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková, Miloslav Nekola

Hosté: p.Harasimovič, Ing.Hrubý, Mgr.Harasimovičová, Mgr.Plachá, Mgr.Hachová, p.Rajchl,  

           Ing.J.Hrdina  (Bod.3.Programu – Možnost dotace na koupi a využití nemovitosti č.p.333 (Restaurace BON))

 

                               

 RO bere na vědomí:

  1) Projektový záměr předložený do ITI výzvy na projekt ,,Zavedení sociálního bydlení v obci 

      Nezvěstice”.

  2) Zaslané nabídky na odkup VARI frézy s náhradním motorem – Antoním Procházka, ………….. – nabídka

      10 200,-Kč, p………………….., Nezvěstice …… – nabídka 11 500,-Kč.

  3) Oznámení KÚPK o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice ve dnech 12.2.- 16.2.2018.

  4) Oznámení o stanovišti včelstev na p.č. 152/19 v k.ú.Nezvěstice – ………………….a, ……………………….

  5) Dopisy od SMSČR, ČAOH a SMO ČR – navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí.

 

RO schvaluje:

1) Žádost spol. Radynet s.r.o. na pronájem prostor  o velikosti 10m2 v objektu č.p.105 (MŠ) na pozemku č.130 v k.ú.Nezvěstice. Nájem na dobu neurčitou od  

    1.2.2018. Nájemné 500,-Kč/měsíčně + jednorázová částka 50 000,-Kč.

  2) Zveřejněné oznámení o prodeji nepoužívaného osobního bazénového vysavače – Dolphin supreme M3 v majetku obce. Minimální prodejní cena 15 000,-Kč.

  3) Prodej VARI frézy s náhradním motorem  p. …………………, Nezvěstice č.p…………za cenu 11 500,-Kč.

  4) Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ,, III/1731 Nezvěstice – propustek” se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.

  5) Žádost o dotaci za zřízení kanalizační přípojky: 

    č.sml. : 1) ……………………….., Nezvěstice č.p……… – 18 105,-Kč.

6) Podat žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018 na akci III/1731 Nezvěstice – propustek.

7) Dotaci ve výši 2 000,-Kč pro Unii Roska, Plzeň, IČO:64353729.

8) Zpracování posudku z hlediska PENB za cenu 6280,-Kč bez DPH dle nabídky firmy PKV BUILD s.r.o.,IČ:28149785.

9) Žádost pí………………… o ukončení pronájmu bytu v č.p.76 k 31.3.2018.

 

RO neschvaluje:

1)  Dle vyjádření (hlasování) přítomných členů zastupitelstva nepřipravovat podání žádosti o dotaci na odkup celé nemovitosti a rekonstrukci části nemovitosti č.p.333 (Restaurace BON). V rámci dotace – ITI pro projekty na podporu sociálního bydlení bylo možné nemovitost koupit, zřídit v cca 1/2 nemovitosti 4 soc.byty a ostatní prostory (výčep, salonek, kuchyně, soc.zařízení,…) ponechat k možnosti provozování restaurace.

   RO ukládá:

  1. místostarostce:

1) Podat žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků 

    č.641/6, 641/29, 641/38 a 641/39 v k.ú.Nezvěstice.

 Usnesení schváleno :  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola, Dana Vaníková

 

Proti   0   hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...