RO bere na vědomí:

 1) Žádosti o pronájem bytu v č.p.76 – ……………, Šťáhlavy, …………….., Žákava., …….             

     …………….., Spálené Poříčí, ………………………., Blovice.

  2) Výpověď smlouvy k 31.3.2018 o nájmu nebyt.prostor na zdravotním středisku, Olešná č.p.20 –

       ……………………., zubní ordinace.

3) Podání žádosti o dotaci dne 16.2.2018 z programu ,,Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické 

    dopravy v Plzeňském kraji v roce 2018″ na zpracování projektové dokumentace části cyklostezky 

    Plzeň – Brdy v k.ú.Nezvěstice (žádáno 200 000,-Kč, vlastní zdroje 50 000,-Kč).

  4)  Zápis z jednání stavební komise dne 31.1.2018.

  5)  Dotazník zaslaný od SMOPK – využití majetku SŽDC. Obec nemá zájem o využití nemovitého 

      majetku SŽDC na  území obce.

 6) Vyjádření obce k návrhu Dodatku č.5 ve znění ze dne 30.1.2018 – Kaziko,a.s. a vrácení daňového

           dokladu fa č. 18FV009 ze dne 26.1.2018. Informace k průběhu jednání s firmou Kaziko.

  7) Podání žádosti o dotaci dne 23.2.2018 od PK – Renovace podlahové plochy v tělocvičně (celkové

           náklady 209 000,-Kč, požadovaná dotace 167 200,-Kč).

  8) Zápis z kontrolního výboru dne 19.2.2018.

  9) Zápis KÚPK, odboru ekonomického o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice – nebyly 

           zjištěny chyby a nedostatky.

 

RO schvaluje:

1) Dotaci ve výši 15 000,-Kč pro ZO ČSCH Nezvěstice na činnost organizace v roce 2018.

2) Žádost ředitelky MŠ o použití fin.částky ve výši 10 405,66 Kč z rezervního fondu.

3) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji  na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018

    ve výši 95 502,-Kč.

4) Dodatek č.1 k Smlouvě o spolupráci mezi obcí Nezvěstice a DIMATEX CS, spol.s.r.o. – umístění 

            kontejneru na textil u stadionu.

 5) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS – …………., Vstiš ………..do pořadníku.

 6) Předložené jízdní řády autobusové dopravy od ledna 2020 POVED s.r.o.

 7) Pronájem bytu č.2 v DKS Nezvěstice od 1.3.2018 –  p. ………………, ……………..

 8) Uzavření darovací smlouvy na finanční příspěvek ve výši 24 000,-Kč pro ZŠ Nezvěstice od BP

           Stavby s.r.o.

9) Uzavření darovací smlouvy na finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč pro Obec Nezvěstice od Radynet 

           s.r.o. na konání Oslav osvobození dne 12.5.2018.

10) Pronájem nebyt.prostor na zdrav.středisku o celkév výměře 30,84m2 na dobu určitou od 5.3.2018 

            do 4.4.2018 p………….., …………………… Nájemné včetně služeb 2 900,-Kč.

 

RO neschvaluje:

       1) Žádost o poskytnutí dotace – Storgé, z.s. Storgé, z.s., Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí (útulek pro 

    psy Borovno) na rozšíření kapacity  útulku

  2) Nabídku mediální skupiny Mafra – Náš kraj magazín pro volný čas

 

RO ukládá:

I.starostovi:

     1) Projednat na zasedání ZO:

a) Žádost o prodej obecního pozemku p.č.st.694 v k.ú.Nezvěstice – ………………, Plzeň

b) poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018

ve výši 95 502,- Kč,

c) poskytnutí dotace pro TJ Sokol Nezvěstice na realizaci části nového oplocení za sokolovnou                 

      (108 000,-Kč).

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...