RO bere na vědomí:

 1) Žádost obce o povolení zvláštního užívání komunikace I/19 v době konání Staročeských májů

     19.5.2018.

 2) Zpráva z prověrky BOZP v MŠ ze dne 29.3.2018.

 3) Protokol o kontrole ze dne 27.4.2018 od MV, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

     ČR ohledně čerpání investiční dotace poskytnuté obci na nákup dopravního automobilu pro

     JSDHO. Závěr: Při realizaci akce byla dodržena věcná náplň pořizovaného majetku a nedošlo k

     újmě státního rozpočtu.

4) Pozvánka na VH Mikroregionu Radyně dne 22.5.2018. Návrh Závěrečného účtu za rok 2017.

 

 RO schvaluje:

1) Uzavření MŠ Nezvěstice v termínu od 9.7. do 17.8.2018.

2)  Dohodu o skončení nájmu na umístění reklamy na p.č.612/3 v k.ú. Nezvěstice k 30.4.2018                        

     – Prodej Paliv, IČO: 47836971.

3) Smlouvu o nájmu plochy pro účely umístění reklamní tabule (2ks) na pozemku p.č.641/10                        

     v k.ú.Nezvěstice od 1.5.2018 – Prodej Paliv, IČO: 47836971. Výše nájemného 1200,-Kč                      

     bez DPH/rok.

4) Nabídku DOPROFI dopravní projekty Fiala, Žákava 156 na zpracování PD – Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice. Dokumentace – první úsek (Šťáhlavice – Nezvěstice 1,3 km – hlavní polní cesta) za cenu 125 000,-Kč bez DPH, dokumentace – druhý úsek – (Nezvěstice – Žákava 0,45 km cyklostezka) za cenu 73 000,-Kč bez DPH.

  5)  Prodloužení pronájmu nebyt.prostor na zdrav.středisku o celkové výměře 30,84m2 na dobu určitou

            do 7.6.2018 p.Zdeňku Vítkovi, Nezvěstice 277. Nájemné včetně služeb 2 900,-Kč.

 

 RO neschvaluje:

1) Nabídka CBS Nakladatelství s.r.o. – kniha Plzeňsko z nebe.

 

RO ukládá:

I.starostovi:

1) Podat výpověď smlouvy o pronájmu části pozemku č.p.152/45 v k.ú.Nezvěstice uzavřenou                      

    s  p………………., Nezvěstice ……………… Požádat majitele nemovitostí u komunikace při lese na ,,Vartě”              

    o vyklizení obecních pozemků.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková, Miloslav Nekola

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...