RO bere na vědomí:

1) Zpráva k závěrečnému vyhodnocení akce ,,Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ” předložená 

     dne 16.5.2018 na MŠMT.

2) Zpráva k závěrečnému vyhodnocení akce ,,Nezvěstice – obnova venkovské komunikace” předložená 

    dne 16.5.2018 na MMR ČR.

3) Změna zápisu MŠ do školského rejstříku – navýšení kapacity od 1.9.2018 na 85 dětí.

4) Oznámení MV ČR o zrušení matričního úřadu na OÚ Nezvěstice k 31.12.2018. Nově matriční úřad

     pro obec Nezvěstice na OÚ ve Šťáhlavech.

5) Potvrzení ČPP,a.s. o registraci škodné události z povinného ručení dne 17.5.2018 – FIAT Ducato.

6) Zápis z jednání zástupců obce Nezvěstice a SPÚ (Státní pozemkový úřad) , KPÚ (Krajský  

    pozemkový úřad) pro Plzeňský kraj ze dne 27.4.2018 ohledně možné realizace opatření Plánu

    společných zařízení Komplexních pozemkových úprav Nezvěstice (polní cesty a protipovodňová

    opatření).

7) Nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci ,,Nezvěstice – 

    odkanalizování obce na ČOV, II.etapa” – Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. za cenu

    415 200,-Kč bez DPH, AVE architekt, a.s. za cenu 498 000,-Kč bez DPH.

8) Dopis ze dne 17.5.2018 zaslaný JUDr.Šindelářovou ( právní zástupkyně obce) JUDr.Nahodilové           

    ( právní zástupkyně společnosti Kaziko a.s.). Příloha č.1 usnesení č.84/23.5.2018.

9) Přípisy ze dne 22.5. a 23.5.2018 od JUDr.Nahodilové (právní zástupkyně společnosti Kaziko a.s.)

    vyjádření k  návrhům obce uvedených v dopise ze dne 17.5.2018. Příloha č.2 usnesení

     č.84/23.5.2018.

10) Nahlášení veřejných hudebních produkcí v areálu umělé vodní nádrže nájemcem bufetu – 1.6.2018 

    Sifon, 21.7.2018 Lucie Revival.

11) Nabídky na interiérové vybavení knihovny ZŠ Nezvěstice – Haspo system, s.r.o., Město Touškov             

      za cenu 604 017,48 Kč s DPH a Nábytek Sedláček s.r.o., Plzeň za cenu 576 980,03 Kč s DPH.

   12) Oznámení o provedení auditu dne 4.6.2018 obce Nezvěstice společností EKO-KOM, a.s.

   13) Dopis od p…………….., Nezvěstice ……………… zaslaný na OÚ ohledně p.č……………. v k.ú.Nezvěstice (polní 

     cesta) a připravenou odpověď OÚ na tento dopis. Příloha č.3 usnesení č.84/21.5.2018.

   14) Zápis kontrolního výboru ze dne 25.4.2018.

   15)  Informace od HZS PK – dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2019.

 

     RO schvaluje:

1) Nabídku na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci ,,Nezvěstice – 

    odkanalizování obce na ČOV, II.etapa” – Ing.Zdeněk Černý – projektová činnost ve výstavbě                 

    za cenu 380 880,-Kč.

2) Finanční příspěvek ve výši 4000,-Kč pro Taneční soubor Radost na uspořádání Dětského

    sportovního odpoledne dne 16.6.2018.

3) Trvat na podmínkách obce uvedených v dopise ze dne 17.5.2018 zaslaného JUDr.Šindelářovou,

     (právní  zástupkyně  obce)  JUDr.Nahodilové ( právní zástupkyně společnosti Kaziko a.s.). Příloha  

     č.1 usnesení č.84/21.5.2018.

  4) Cenovou nabídku na interiérové vybavení knihovny ZŠ Nezvěstice – MY DVA group a.s. za cenu 

      499 316,18 Kč s DPH.

  5) Organizační řád OÚ Nezvěstice.

  6) Provozní řád výpočetní techniky OÚ Nezvěstice.

 

 

RO neschvaluje:

1) Podmínku společnosti KAZIKO a.s. zaslanou dne 22.5.2018 právní zástupkyni obce JUDr.Šindelářové. Firma KAZIKO a.s. souhlasí s podmínkami obce zaslanými dne 17.5.2018 pouze pokud ze strany Obce Nezvěstice budou veškeré závazky mezi KAZIKEM a.s. a Obcí Nezvěstice zcela a úplně vypořádány, tedy že vůči sobě již dalších závazků nebudou mít, ničeho po sobě nebudou požadovat, a to ani v budoucnu z titulu Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 5, případně z jiného titulu souvisejícího se Smlouvou o dílo ve znění jejich dodatků, vyjma případné odpovědnosti KAZIKA a.s. za vady Díla.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková, Miloslav Nekola

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno





Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...