Rada obce bere na vědomí:

1) Výzvu obce Nezvěstice k zaslání cenové nabídky na vypracování PD se žádostí o vydání stavebního

    povolení na akci ,,Revitalizace bývalé restaurace v Nezvěsticích“. Realizace díla do 14.10.2022.

  2) Oznámení o kladném výsledku provedené administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti projektu

    ,,Veřejná prostranství v centru obce Nezvěstice“ – MAS Aktivios, z.s.. Žádost obce o dotaci postupuje

    k hodnocení Výběrové komise MAS a Výboru spolku MAS.

3) Sdělení HVP, a.s. o poskytnutí pojistného plnění HVP, a.s. za  poškození střechy ZŠ větrem

    dne 17.2.2022 – výplata plnění ve výši 44 709,- Kč.

 

Rada obce schvaluje:

1) Zápis do kroniky obce Nezvěstice za roky 2017 a 2018 předložený komisí pro kroniku (pí.Lindauerová,

    pí.Moulisová).

2) Zpracovatele PD na akci ,,Revitalizace bývalé restaurace v Nezvěsticích“ spol. Adestik s.r.o., IČ:

    25247069 za cenu 783 000,-Kč bez DPH.

  3) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice  –  …………….do pořadníku na přidělení bytu.

4) Podání žádosti o vydání rozhodnutí o dělení obecního pozemku par. č.7/5 v k.ú.Nezvěstice o výměře

    103m2. Rozdělení podle geometr. plánu č.867-48/2022, který vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o. na

    pozemky p.č.7/5 o výměře 70m2 a p.č.7/7 o výměře 33m2. Důvodem dělení pozemku je prodej 

    samostatných, oddělených pozemků.

5) Zpracování PD ve stupni DUSP na akci ,,Opěrná zeď na pozemku p.č.728/k.ú.Nezvěstice“.

     Projektování dopravních staveb, Ing.Daniela Škubalová, IČO: 13890450 za cenu 120 000,-Kč bez DPH.

6) Rozpočtové opatření č.3/2022. Celkové příjmy rozpočtu 31 126 000,00 Kč a výdaje 59 987 718,00 Kč. 

7) Změnu znění usnesení č.78 ze dne 8.3.2022 RO schvaluje bod č.1. Nové znění usnesení: RO schvaluje: Přípravu projektu na částečnou demolici a dostavbu budovy ev.č.2 v Olešné v souvislosti s realizací průtahu komunikace č. III/1774 v Olešné. Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky k č.ev. 2 (na pozemku majitelky ukončených vodoměrnou šachtou s vodoměrem a revizní šachtou). Zřízení přípojek, jejichž vlastníkem bude obec je podmíněno souhlasem vlastníka pozemků s umístěním a provedením stavby „PD – III/1774 Olešná-průtah“ a se záborem části pozemku p.č. st.14 v k.ú.Olešná u Nezvěstic  za účelem rekonstrukce komunikace III/1774 Olešná – průtah. Souhlas se záborem musí potvrdit majitelka pozemků.

7) Uzavření Dodatku č.2 k SOD na akci ,,Oprava schodiště ke kostelu – II.etapa obnovy centra obce“ uzavřenou se spol. LS stavby, s.r.o. . Úprava termínu realizace díla do 31.10.2022  v souvislosti s prodloužením termínu dodání materiálů.

 

Rada obce neschvaluje:

1) Nabídku spolupráce ZAK TV.s.r.o.

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí