RO bere na vědomí:

1) Závěrečnou zprávu ze dne 4.6.2018 a Protokol o průběhu auditu plnění ,,Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů” uzavřené s EKO-KOM, a.s. (nebylo shledáno porušení).

2) Informace od SMOČR – obce si budou moci sami rozhodovat, zda si matriční agendu ponechají a budou nadále vykonávat. Stát už nebude platit matriční úkony paušálně, ale půjde o úhradu za výkon.

3) Vyjádření zhotovitele (reakce na stanovisko objednatele ze dne 25.5.2018) stavby ,, Nezvěstice – 

 nástavba a přístavba ZŠ a MŠ – I.etapa” Kaziko a.s..

4) Odpověď zaslanou p……………., Nezvěstice …………..ohledně obnovy polních cest v k.ú. obce Nezvěstice.

RO schvaluje:

1) Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (na doporučení Ing.Krabce pověřence pro ochranu osobních údajů Obecního úřadu Nezvěstice).

2) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS do pořadníku – pí………………….., Zdemyslice …………………

3) Podat žádost o dotaci z Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací – vodohosp. infrastruktura 2018 na vypracování PD stavby ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, II.etapa”. Náklady 380 880,-Kč, možnost dotace max.50%.

4) Účetní závěrku MŠ Nezvěstice za rok 2017 (Protokol o schvalování účetní závěrky viz.příloha č.2).

5) Účetní závěrku ZŠ Nezvěstice za rok 2017 (Protokol o schvalování účetní závěrky viz.příloha č.3).

 RO ukládá:

I.starostovi:

1) Projednat na zasedání ZO návrh na změnu usnesení Zastupitelstva obce – pí……………………. (prodej pozemku p.č.694).

2) Projednat na zasedání ZO postup jednání se spol.Kaziko, a.s.. Na jednání ZO pozvat JUDr.Šindelářovou.

3) Projednat na zasedání ZO žádost p…………….. o koupi letní restaurace v areálu umělé vodní nádrže a zaslat p……….. odpověď na jeho dopis doručený 28.5.2018.

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

  

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková,

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...