Rada obce bere na vědomí:

  1) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.6.2022 –  MŠ Nezvěstice, příspěvková organizace.

  2) LHP 2022-2031 a hodnocení současného stavu obecních lesů. Nadnormální zastoupení 1. a 2. věkového

      stupně způsobené kalamitou. Smrk 41 %.

      Výsledek hospodaření za uplynulé decenium: těžba – předpis 4 486m3

                                                                   – skutečnost 3 967 m3 (88,42%)

       – rozsah výchovy porostů – předpis 13,66ha

                                  – skutečnost 17,04 ha (127,7%)

      Všechny porosty oklasifikovány jako průměrné s dobrým zdravotním stavem. Oplocenky mladých porostů

      v pořádku.

  3) Přístavba pavilonu MŠ – projekt splnil kritéria výzvy – náhradník. Z důvodu nižší alokace finančních

       prostředků nástroje ITI.

  4) Úsporná opatření: osazení 30 ks termostatických hlavic na topení v ZŠ (žáci je nemohou přenastavovat),

       výměna svítidel v tělocvičně a na OÚ, výměna svítidel veřejného osvětlení v části obce Varta.

  5) Záznam z jednání ze dne 2.8.2022 – I/19 Nezvěstice – průtah na ŘSD – Správa Plzeň. Zhotovitel VHS do

      12.8.2022 předloží závazný harmonogram prací. Skutečné zahájení stavby oznámí zhotovitel investorům 

       min. 3 prac. dny předem.

 

Rada obce schvaluje:

1) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IZ-12-0001049/VB/001 Nezvěstice, PM,

     p.č.277/66, kNN mezi Obcí Nezvěstice (povinná) a  ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín  

    (oprávněná). Stavba zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemku parc.č.278/66 v k.ú.Nezvěstice ve vlastnictví obce Nezvěstice. Rozsah je vymezen v GP č.866-49/2022, č.PGP 409/2022-405). Jednorázová náhrada ve výši 1000,-Kč bez DPH.

 2) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 43 068,-Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci

     charitativního projektu Obědy pro děti (stravné pro 6 žáků od 1.9.2022 do 30.6.2023).

 3) Konání přehlídky plemenných kozlíků a koziček dne 13.9.2022 od 10.00 hodin v areálu ZO ČSCH 

     Nezvěstice.

 4) Zapojení obce do projektu Plzeňského kraje a DJKT. Nabídka návštěvy divadelního představení.

      Finanční spoluúčast obce na zajištění dopravy na představení a příspěvek 100,- Kč na vstupenku pro

      občany obce.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí