RO bere na vědomí:

1) Zápis z kontrolního výboru ze dne 30.5.2018.

2) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 30.6.2018 –  MŠ Nezvěstice.

3) Schválené financování akce ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV – II.etapa” ze SFŽP. Dotace 

    ve výši 10 620 315,-Kč, celkové náklady akce 17 071 108,20 Kč.

 

  RO schvaluje:

1) Prodej nabouraného osobního automobilu Fiat Ducato Combi (PMU 6517) za cenu 3000,-Kč z    

     důvodu vysokých finančních nákladů na opravu. Kupující p.Vladimír Krňoul, Žákava 51.

  2) Nabídku firmy Oknoplastik s.r.o. na výměnu 13ks oken v ZŠ za cenu 108 633,-Kč.

3) Nabídku ENVIDAT s.r.o., IČ:03804241 na zpracování Průběžných monitorovacích zpráv (1xročně)   

     a Závěrečné provozní monitorovací zprávy dle podmínek OPŽP do 31.8.2026 akce Odkanalizování 

     obce Nezvěstice na ČOV. Cena práce 8000,-Kč bez DPH za každou PPMZ a za ZPMZ.

  4) Finanční příspěvek pro ŠOS promo s.r.o. na pořádání Úslava rockfestu 2018 dne 4.8.2018 ve výši 

      5000,-Kč.

 

 

RO ukládá:

I.starostovi:

1) Uzavřít Smlouvu o dílo se spol.  Stavební geologie – Geosan, s.r.o. na  zhotovení 

    hydrogeologického průzkumného vrtu V-2 v k.ú.Žákava pro obec Nezvěstice. Dokončení prací              

    do 30.10.2018, cena díla 430 614,80Kč s DPH.

2) Zajistit výměnu oken budovy ZŠ do 31.8.2018. Uzavřít SOD s firmou Oknoplastik s.r.o. na výměnu

    13 ks oken v ZŠ za cenu 108 633,-Kč.

 

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková, 

                        Miloslav Nekola

 

 

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...