Rada obce bere na vědomí:

  1) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 30.6.2022 předložené ZŠ Nezvěstice.

2) Oznámení MAS Aktivios, z.s. o schválení a vybrání projektu ,,Veřejná prostranství v centru obce“

     k finanční podpoře v rámci 5.Výzvy PRV (revitalizace parku u kostela).

 

Rada obce schvaluje:

1) Žádost spol. ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. o souhlas s podpachtem parc.č. 272/4 o výměře 19m2 a část

    pozemku p.č. 272/9 o výměře 3164 m2 v k.ú. Olešná u Nezvěstic. Pozemky spol. ALIMEX

    NEZVĚSTICE a.s. podnajme soukromému zemědělci I………………………… v rámci účelnosti

    hospodaření.

2) Žádost p…………………………, Plzeň o pokácení stromu na obecním pozemku parc.č. 272/9

    v k.ú.Olešná u Nezvěstic. Žadatel si dřevo zpracuje samovýrobou.

3) Žádost ředitelky MŠ o navýšení rozpočtu o 500 000,-Kč z důvodu nedostatečného finančního pokrytí

     provozu ( navýšení záloh na energie).

4) Neměnit projektovou dokumentaci od spol.AFRY CZ s.r.o. na vedení chodníku u č.p.194 (prodejna –

  večerka) v souvislosti s rekonstrukcí průtahu silnice I/19.

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí