RO bere na vědomí:

1) Zápis z kontrolního výboru ze dne 25.6.2018.

2) Dezinfekci a dezinsekci učebny proti mikroorganismům firmou DERATOR s.r.o. za cenu              

    12 100,- Kč s DPH.

     RO schvaluje:

1) Konání přehlídky plemenných kozlíků a koziček dne 6.9.2018 od 10.00 hodin v areálu ZO ČSCH 

    Nezvěstice.

2) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 12 628,-Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci

       charitativního projektu Obědy pro děti.

3) Poskytnutí dotace ve výši 6 000,-Kč pro ZO ČSZ Nezvěstice na činnost v roce 2018.

     4) Rozpočtové opatření č.3/2018. Příloha č.1 usnesení RO č.88/22.8.2018.

5) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-0013764/SOBS VB/1 mezi obcí Nezvěstice (budoucí povinná) a ČEZ Distrribuce , a.s. (budoucí oprávněná). Stavba zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN, 4 x rozpojovací skříň v pilíři a 2 x přípojková skříň v pilíři – dotčené pozemky parc.č.278/89, 636/3, 929, 939, 940, 946, 947, 974 v k.ú.Nezvěstice. Jednorázová náhrada ve výši 22 600,-Kč.

RO neschvaluje:

1) Nabídka EVROPA realitní kancelář na koupi pozemku o výměře  30 040 m2 (Varta – pole mezi

    Nezvěsticemi a Žákavou).

 

Usnesení schváleno: 4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 4 hlasy – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková

Proti 0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...