RO bere na vědomí:

1) Dopis ze dne 4.9.2018 zaslaný ŘSD ČR, správě Plzeň ohledně možnosti snížení úhrady za zřízení 

    věcného břemene služebnosti při realizaci splaškové kanalizace.

2) Protokol o výsledku veřejnoprávní fyzické kontroly ze dne 23.8.2018 naplnění podmínek smluv               

    o poskytnutí dotací z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů (zdravotní středisko) a na

    výstavbu DKS.

3) Doplnění 4. Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu ,,Víceúčelový areál s in-line oválem”.

4) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-0013764/SOBS VB/1 mezi obcí Nezvěstice (budoucí povinná) a ČEZ Distrribuce , a.s. (budoucí oprávněná). Doplňuje se o 3 x přípojková skříň v pilíři (parc.č.974), rozsah omezení dotčených nemovitostí VB činí 361m2. Jednorázová náhrada ve výši 23 600,-Kč.

     5) Pozvánka na VH Mikroregionu Radyně konanou dne 25.9.2018 na OÚ Nezvěstice.

6) Sběr nebezpečných odpadů od občanů – 11.10.2018.

 

 RO schvaluje:

1) Dodatek č.001 k pojistné smlouvě č.0514731018 – HVP, a.s. Dopojištění obecního majetku ve výši

    31 750 000,-Kč.

2) Pojistka k pojistné smlouvě č.0035233075  – HVP, a.s. – havarijní pojištění (FIAT DUCATO) a

     pojištění úrazu. Výše ročního pojistného 10 468,-Kč.

3) Žádost Hlídacího centra M&M Péče o děti zastoupeného pí……………………., Nezvěstice ……… o dotaci na finanční podporu rodičů dětí s trvalým pobytem v Nezvěsticích (nepřijaty do MŠ od 1.9.2017) dle usnesení RO č.5/12.1.2015. Výše dotace 7 000,-Kč (snížení školného o 500,-Kč/měsíc/dítě).

    4)  Žádost KOMPAKT spol.s.r.o. o možnost využití obecního znaku na reklamní a informační plakát 

         Nezvěstic, Sp.Poříčí, Blovice, Nepomuk.

    5)  Smlouvu č.8600001581 o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK (komunikace III/1774 a pozemek 337/3 v k.ú.Olešná u Nezvěstic). Obec Nezvěstice (investor) – splaškové kanalizační přípojky Olešná č.p. 9, 17, 16, 2, 8, 13, 3, 24, 7, 5, 6, 11 a 65.  Předpokládaná hodnota výše náhrady za omezení užívání je 8 560,-Kč + DPH.

6) Změnu užívání pronajatého obecního pozemku parc.č.797 v k.ú.Nezvěstice společnosti Alimex Nezvěstice, a.s. (uživatelská směna pozemků od 1.10.2018 mezi Alimex Nezvěstice, a.s. a ………………….).

     7) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby                                   

          IV-12-0013529/01 Nezvěstice, PM, p.č.278/144,kNN mezi obcí Nezvěstice (budoucí povinná) a 

          ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí oprávněná) – zařízení distribuční soustavy na poz.parc.č.278/81,

          273/7 a 947 v k.ú.Nezvěstice. Jednorázová náhrada ve výši 1000,-Kč.

 

 

 

 

RO ukládá:

I.starostovi:

1) Zajistit přípravu veřejného zasedání zastupitelstva dne 24.9.2018.

 

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková, Miloslav Nekola

 

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...