Rada obce bere na vědomí:

1) Protokol o výsledku následné veřejnoprávní kontroly ze dne 13.2.2019 Krajským úřadem Plzeňského  

     kraje, odborem informatiky ohledně čerpání dotace na projekt obce Nezvěstice  ,,Optická páteř

     Nezvěstice” ( realizace  2016/17). Nebyly zjištěny nedostatky.

   2) Podání Projektového záměru obce Nezvěstice do ITI výzvy nositele č.38 na akci ,,Cyklostezka Plzeň-

       Brdy, část Nezvěstice”.

 

Rada obce schvaluje:

1) Poskytnutí dotace ve výši 6 000,-Kč pro ZO ČSZ Nezvěstice na činnost v roce 2019.

2) Poskytnutí dotace ve výši 10 000,-Kč pro Lokálka Group, spolek IČ:476 95 609 na jízdy historických

    vlaků a autobusů Hamerník expres 18.5.2019.

3) Pronájem bytu č.4 v DKS Nezvěstice č.p.350 od 1.4.2019 –  ………….., Nezvěstice ……

4) Smlouvu o dílo a poskytování služeb se spol.GPlus s.r.o., IČ:45537691 – aplikace GObec.

5) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje ,,Podpora jednotek sboru dobrovolných

    hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019″ na vybavení ve výši 33 507,-Kč.

6) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje ,,Ekologické investiční projekty 2019″

    na zpracování projektové dokumentace vodohospodářské infrastruktury.

7) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje ,,Vodohospodářská infrastruktura

    2019″ na akci ,, Nezvěstice – Odkanalizování obce na ČOV, II.etapa“.

8) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje ,,Podpora výstavby cyklostezek,

    cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2019“                   

    na akci ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice – část úseku č.1″.

   9) Nabídka Ing.arch.Miroslava Jirsy, Starý Plzenec na zpracování změn územního plánu a transformace  

       územního plánu do digitálního výstupu v CAD formátu – dwg za cenu 145 000,-Kč.

 10) Cenovou nabídku na projekční práce veřejného osvětlení (stupeň PD: DUR, DSP) od Jany Korandové  

       – Projektování elektro, IČ 88775836 – místní komunikace na pozemku p.č.273/7 a 278/81 v

       k.ú.Nezvěstice (stupeň PD: DUR, DSP) za cenu 14 831,-Kč, Nezvěstice VO cyklostezka, trasa –                   

       u Říhů – silnice III/1777 na Žákavou za cenu 42 817,-Kč a Nezvěstice – Veřejné osvětlení MK p.č.41/4

      (stupeň PD: DUR, DSP) za cenu 34 169,-Kč.

 11) Poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč spolku Storgé, z.s., Lučiště 17, Spálené Poříčí provozujícího  

       Víceúčelové zařízení Borovno (útulek pro psy).

 12) Cenovou nabídku ČEZ Prodej, a.s na dodávku elektřiny a plynu – produkt Elektřina v akci 24 měsíců  

       (sleva cca 10%) a Plyn v akci 24 měsíců (sleva cca 6%).

 13) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ,,Vodovodní přivaděč – skupinový vodovod Starý Plzenec – 

       Blovice” mezi obcí Nezvěstice (povinný) a spol. Vodovod Radyně a.s., IČ 26386682 (oprávněný) – p.č.835 v

       k.ú.Nezvěstice (36m2). Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti 605,-Kč s DPH.

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Koupi  pozemku p.č.1178 (1622m2, trvalý travní porost), nacházející se v k.ú. Nezvěstice,  který je zapsán  na LV č.1546 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město od vlastníků……….., Nezvěstice …….. (podíl 1/2) a ………….., Nezvěstice ……… (podíl 1/2) za cenu 32 440,00 Kč (20,-Kč/m2 – cena pozemku v daném místě a čase obvyklá). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (Obec Nezvěstice). Důvodem koupě je výstavba cyklostezky.

2) Přípravu koupě části (cca 200m2) pozemku č.p.1176 v k.ú.Nezvěstice (42597m2, trvalý travní porost), nacházející se v k.ú. Nezvěstice,  který je zapsán  na LV č.376 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město od vlastníka …………, Nezvěstice ………. Důvodem koupě je výstavba cyklostezky.

     3) Prodej pozemku parc.č. st. 578 o výměře 585 m2, nacházející se v k.ú. Nezvěstice (zastavěná plocha a nádvoří, stavba na pozemku č.p.338 ve vlastnictví Českého svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Nezvěstice, č. p. 338, 33204 Nezvěstice),  který je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizaci Nezvěstice, se sídlem Nezvěstice č. p. 338, 33204 Nezvěstice, za cenu 1 000,00 Kč. V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo obce Nezvěstice na budovu č.p.338 s pozemkem pod stavbou.Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (ZO ČSCH Nezvěstice).

4) Zamítnutí žádosti ze dne 19.2.2019 o vyjádření k plánovanému stavebnímu záměru a k záměru podání návrhu na změnu územního plánu (č.p.333 – bývalá restaurace BON) podanou p………. a p……………….

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Zajistit přípravu veřejného zasedání ZO dne 27.3.2019.

2) Zajistit provedení Finanční kontroly hospodaření za II.polol. roku 2018 v  ZŠ a MŠ Nezvěstice.

3) Zjistit možnosti řešení a realizace ohledně záměrů na úseku tvorby ochrany kraji (zatravnění/ochranná

    zeleň) uvedené v územním plánu obce Nezvěstice.

  

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Miloslav Nekola

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí