RO bere na vědomí:

1) Zápis z kontrolního výboru ze dne 26.9.2018.

2) Dohodu o změně podmínek poskytnutí dotace na základě Smlouvy č.9270360748 – SFRB (2 byty 

     na zdravotním středisku). Povinnost obce dodržovat podmínky stanovené v § 4 odst.1 Nařízení

     vlády č.78/2016 Sb. do 30.10.2037.

3) Protokol od ROP Jihozápad o kontrole EX-POST ze dne 20.9.2018 projektu Víceúčelový areál            

      s in- line oválem. Nedostatky zjištěné kontrolou byly odstraněny – zjištění formálního charakteru bez

      finančního postihu.

4) Povinnosti spojené s výkonem funkce veřejných funkcionářů – oznámení do Centrálního registru

    oznámení.

5) Záznam z jednání ze dne 11.10.2018 na ŘSD ČR- Správa Plzeň ohledně akce I/19 Optimalizace

     trasy, I/20 – křižovatka Šťáhlavy.

 

     RO schvaluje:

   1) Pronájem nebyt.prostor na zdrav.středisku, Olešná 20 (ordinace a čekárna – výměra 38,96m2) paní 

        ………………, Nezvěstice ……… k poskytování zdravotních služeb – karboxiterapie. Pronájem od 

        1.11.2018 do 30.6.2020 jeden den v týdnu – sobota, nájemné 5 600,-Kč.

   2) Finanční příspěvek ve výši 5000,-Kč pro TJ Sokol Nezvěstice,z.s. na uspořádání Pěkné hodinky 

       dne 4.11.2018.

   3) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – mezi obcí 

       Nezvěstice (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí oprávněná). Zřízení distribuční 

       soustavy (zemní kabelové vedení) na poz.p.č.278/81, 273/7 a 947 v k.ú.Nezvěstice. Jednorázová  

       náhrada za zřízení věcného břemene bude 1000,-Kč bez DPH.

4) Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK (správce) – komunikace III/1774 a

       pozemku 337/3 v k.ú.Olešná u Nezvěstic. Uložení inženýrské sítě v rámci stavby ,,Splašková 

       kanalizační přípojka Olešná č.p. 9, 17, 16, 2, 8, 13, 3, 3, 24, 7, 5, 6, 11 a 65″, investor Obec

       Nezvěstice.

5) Uzavření Smlouvy  ,,Optická páteř Nezvěstice II.etapa”  se spol. Radynet s.r.o. na dodávku  komunikační 

     infrastruktury – optických vláken a poskytování servisní podpory. Cena díla  247 160,65 Kč s DPH.

    Dodání komunikační infrastruktury nejdéle do 30.11.2018.

RO ukládá:

starostovi:

1) Zajistit přípravu ustavujícího zasedání ZO dne 31.10.2018.

2) Zaslat připomínky k záznamu z jednání dne 11.10.2018 na ŘSD ČR- Správa Plzeň ohledně akce 

     I/19 Optimalizace trasy, I/20 – křižovatka Šťáhlavy. Změnit propustek u ,,Myšárny” (I/19) na

     můstek z důvodu bezproblémového odvedení povodňových vod.  A řešit odvedení povrchových  

     vod z polí u čerpací stanice na druhou stranu silnice I/19 dle požadavku Státního pozemkového  

     úřadu v Plzni.

3)  Projednat na zasedání ZO nabídku ÚZSVM na odkup pozemku p.č.631/5 v k.ú. Žákava o výměře

     174 m2 (část areálu úpravny vody) za cenu 20 000,- Kč v roce 2018.

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková, Miloslav Nekola

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...