Rada obce schvaluje:

1) Na žádost ZŠ Nezvěstice převod finanční prostředků z rezervního fondu do investičního fondu. Finanční

     prostředky použít na zakoupení nového modulu výdejního terminálu obědů dle nabídky spol.VIS Plzeň

     s.r.o., IČ: 45330344 za cenu 82 008,- Kč s DPH.

2) Uzavření Dodatku č.3 k SOD na akci ,,Oprava schodiště ke kostelu – II.etapa obnovy centra obce“

     uzavřenou se spol. LS stavby, s.r.o. . Cena díla 1 129 861,-Kč bez DPH (vícepráce 237 730 Kč a

    méněpráce 113 012,-Kč).

 

       RO ukládá:

I.starostovi:

1) Přípravu ustavujícího veřejného zasedání ZO dne19.10.2022.