RO bere na vědomí:

1)      Žádost o rozšíření veřejného osvětlení u bytovek u OÚ na pozemku p.č. 33/19 (pěšinka mezi bytovkami a OÚ) – pí………………………

2)      Zápis o provedení kontroly hospodaření v MŠ a ZŠ za I.pololetí 2014.

3)      Zápis z 28.zasedání kontrolního výboru dne 15.9.2014.

4)      Potvrzení pro společnost MAZEPPA s.r.o., Plzeň, že zastupovala Obec Nezvěstice ve veřejné zakázce na akci ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“. Faktura na částku 60 500,-Kč vč.DPH.

5)      Prohlášení obce Nezvěstice, že veškeré náklady na zajištění technického dozoru investora v rámci projektu ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ bude hradit Obec Nezvěstice a nebude požadovat podporu od OPŽP.

6)      Usnesení z valné hromady Mikroregionu Radyně ze dne 30.9.2014.

7)      Rozhodnutí KÚPK o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDHO – 37 155,-Kč.

 

RO schvaluje:

1)      Dodatek č.4 k nájemní smlouvě mezi obcí Nezvěstice a pí. ………………..– prodloužení nájmu bytu na zdravotním středisku do 17.2.2016.

2)      Dodatek č.3 k nájemní smlouvě mezi obcí Nezvěstice a p. …………………– prodloužení nájmu bytu na zdravotním středisku do 31.5.2015.

3)      Pronájem nebytových prostor v přízemí budovy OÚ Nezvěstice č.p.277 ( místnost

      o výměře 11 m2 + soc.zařízení) od 1.1.2015 do 31.12.2015, nájemné 805,-Kč/měsíc 

       pí………………., Nezvěstice …….. na provozování krejčovství.

4)   Dodatek č.5 ke smlouvě o provozování vodovodu a ČOV uzavřené dne 19.12.2003 mezi obcí Nezvěstice a  Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. – ukončení smluvního vztahu k datu vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci na stavbu ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“.

5)   Sídlo nově zakládaného SRPŠ při ZŠ Nezvěstice na adrese ZŠ Nezvěstice č.p.69, 

      332 04 Nezvěstice.

6)      Stanovisko obce Nezvěstice (Příloha č.1) k akci ,,V341/831 Přeštice – Chrást – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“: trasa nového zdvojeného vedení nesmí svým ochranným pásmem zasáhnout lesní pozemky č.609/10 (výměra 220 900 m2) a č.1249 (výměra 2064 m2) v k.ú. Olešná v majetku obce Nezvěstice.

 

RO ukládá :

I.účetní:

      1) Provést vyúčtování dotace pro JSDHO nejpozději do 5.12.2014 dle pokynů KÚPK.

 

II.stavebnímu technikovi:

1)      Žádost o rozšíření veřejného osvětlení u bytovek u OÚ postoupit k projednání nově zvolené RO.

2)      Předat na MŽP, odbor výkonu st.spr.III, Hřímalého 11, Plzeň stanovisko obce k akci

             ,,V341/831 Přeštice – Chrást – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ do 14.10.2014.

 

Usnesení schváleno : 

 

Pro  4 hlasy  – Lukáš Karkoš, Ing.Jan Hrdina, Bohumil Jůzl, Mgr.Petra Tupá,DiS.

Proti   0   hlasů

Zdržel se  0  hlasů

Omluven: Miloslav Nekola

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí